Informacja z XVII sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku

wtorek, 4.8.2020 15:41 504 0

31 lipca br. XVII sesję Rady Miejskiej w Złotym Stoku otworzył i prowadził wiceprzewodniczący Piotr Ogielski.
Na początku obrad przedstawiciele władz gminnych i radni spotkali się z zarządcami dróg. Informacje o bieżących działaniach i najbliższych planach przedstawiali Robert Jesionowski z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Antoni Drożdż i Zbigniew Nieć z Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, Rafał Kubka z GDDKiA Rejon Kłodzko oraz Krystyna Grzech radna Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Podczas spotkania radni zgłaszali wiele wniosków i uwag dotyczących spraw bieżącego utrzymania dróg i potrzeb remontowo – inwestycyjnych zarówno na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych. Podkreślono, że bardzo dobra współpraca z zarządcami dróg w ubiegłej kadencji dała rezultaty w postaci m.in. przebudowy dróg powiatowych w Mąkolnie i Płonicy, ul. 3 Maja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390, a także w kierunku Lądka Zdr. oraz mającej rozpocząć się w tym roku przebudowy DW390 w ciągu ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku.

Wskazano równocześnie, że przebudowy i remontu wymagają przede wszystkim drogi powiatowe w Chwalisławiu, Błotnicy oraz Laskach i w tym zakresie Rada Miejska liczy na działanie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w kwestii wykonania remontu tych dróg w ciągu najbliższych trzech lat.

 W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok w granicach części wsi Laski – zmiana obejmuje teren położony w południowej części wsi, w granicach działki numer 448, o powierzchni 2,33 ha z przeznaczeniem na cele związane z jednorodzinną zabudową mieszkaniową. Obecnie w granicach działki znajdują się grunty rolne słabych klas bonitacyjnych oraz niewielki las.
2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 – na potrzeby wyliczenia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych ustalono średnią cenę jednostkową paliwa w gminie, w wysokości:
a)  ON (olej napędowy) – 4,31 zł/litr,
b)  Benzyna (95) – 4,36 zł/litr,
c)  LPG (gaz) – 2,01 zł/litr;
3) upoważnienia Burmistrza Złotego Stoku do ustalenia cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – upoważnienie dotyczy ustalenia cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tj. cmentarze komunalne, stadiony, świetlice;
4) powołania Skarbnika Gminy Złoty Stok zgodnie z wnioskiem Burmistrza Złotego Stoku Rada powołała Panią Irenę Biskupską na stanowisko Skarbnika Gminy Złoty Stok z dniem 3 sierpnia 2020 roku;
5)  zmian w budżecie na 2020 rok –dokonano zmian w planowanych:
a)  dochodach budżetu przez zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 1.084.400 zł w tym, m.in:

  • ujęcie w planie dochodów dotacjicelowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, przyznanej w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„PŁONICA – MĄKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
  • ujęcie w planie dochodów dotacji z budżetu Unii Europejskiej, należnej gminie jako dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”,
  • zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej należnej gminie jako dofinansowanie w  ramach refundacji kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”,

b)  wydatkach budżetu przez zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 1.084.400 zł w tym, m.in:

  • ujęcie w planie wydatków środków na zadanie inwestycyjne pn. „PŁONICA – MĄKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
  • remont drogi wewnętrznej w Złotym Stoku – dz. nr 750 z przystosowaniem do ruchu rowerowego,
  • zwiększenie środków zabezpieczonych na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej do zadań pn. „Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku” i „Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”,
  • ujęcie w planie wydatków środków na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznych do przebudowy dróg (spowodowanych przez intensywne opady deszczu w czerwcu 2020 r.) w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 330 i 417/11, działka nr 509/1 i działka nr 543/2, 569/3 i 567, oraz drogi w sołectwie Chwalisław gm. Złoty Stok działka nr 129,
  • zwiększenie planu środków zabezpieczonych na prace rozbiórkowe wapiennika oraz środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż monitoringu miejskiego w  Złotym Stoku”,
  • ujęcie w planie wydatków środków z  przeznaczeniem na dokumentację niezbędną do przeprowadzenia rekultywacji składowiska komunalnego w Złotym Stoku,
  • zwiększenie środków zabezpieczonych w  formie dotacji podmiotowej na działalność Biblioteki Publicznej funkcjonującej przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej na działalność CKiP.
Dodaj komentarz

Komentarze (0)