Informacja z XLV sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku

poniedziałek, 8.5.2023 11:56 274 0

27 kwietnia br. na sesji Rada zapoznała się z diagnozą sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej Gminy Złoty Stok, przedstawioną przez Kamilę Pankiewicz Krawiec kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miejskim. Diagnoza jest elementem przygotowywanej przez Gminę Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Złoty Stok na lata 2023-2030.

 W dalszej części obrad Rada:

 1. dokonała zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2023 rw głosowaniu jawnym odrzucając zawartą w projekcie uchwały zmianę zwiększającą środki finansowe w kwocie 150.000 zł na przebudowę ulicy Lelewela w Złotym Stoku, tym samym Radni nie wyrazili zgody na zwiększenie długoterminowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

W wyniku pozostałych zmian:

w dochodach budżetu dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 672.380,71złw tym m.in:

 1. w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono w dwóch paragrafach o kwoty 375.000 zł i 125.000 zł środki planowane do otrzymania za zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,

 2. w dziale transport i łączność zmniejszono plan dochodów majątkowych dotacji celowej o kwotę 18.360 zł planowanej do otrzymania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku”,

 3. w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 184.146 zł z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości,

 4. oświata i wychowanie o kwotę 12.515 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

 5. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę 5.920,29 zł plan dochodów planowanych do otrzymania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”,

w wydatkach budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 754.130,71 zł,w tym m.in:

 1. w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan wydatków o kwotę 5.535 zł na usunięcie awarii instalacji elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Płonicy oraz o kwoty 403.705 zł i 96.295 zł z przeznaczeniem na zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,

 2. w dziale turystyka m.in. zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”,

 3. w dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 88.380 zł, na dwa zadania inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachu – Mąkolno 46” – 78.157 zł oraz pn. „Wymiana pokrycia dachu – ul. Wojska Polskiego 24-26” – 10.223 zł,

 4. dokonano również zmian w działach administracja publiczna i obsługa długu publicznego m.in. zwiększając o kwotę 50.000 zł plan środków zabezpieczonych w budżecie na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym. Konieczność zwiększenia planu podyktowana była wzrostem stóp procentowych,

 5. w dziale oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 12.515 zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 3.978 zł na zakup usług pozostałych,

 6. w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 1. zwiększono o kwotę 2.040,19 zł plan wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”,

 2. zmniejszono o kwotę 18.250 zł plan wydatków na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok”,

 3. zwiększono o kwotę 37.825,19 zł plan wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”,

 4. zwiększono o kwotę 21.620,33 zł planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”,

 5. wprowadzono do planu wydatków kwotę 20.000 zł na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,

 6. zwiększono o kwotę 30.000 zł plan wydatków na zakup energii,

 1. plany wydatków zwiększono również w działach kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna.

w przychodach budżetu dokonano zwiększenia przychodów z tytułu: wolnych środków o kwotę 41.895,22 zł oraz dokonano zwiększenia z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.854,78 zł tj. do wysokości 10.849.857,84 zł,

Wobec dokonanych zmian w budżecie planowany deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 81.750 zł;

 1. zmieniła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, gdzie wartości dotyczące roku 2023 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 27.04.2023 r.;

 2. zmieniła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Złoty Stok, aktualizując różnicę pomiędzy rzeczywistą liczbą mieszkańców przyjętą w uchwale, a określoną na podstawie ewidencji mieszkańców stałych i czasowo przebywających na terenie aglomeracji na koniec czerwca 2022 roku, która wynosiła ponad 5%. Ponadto, z obszaru Aglomeracji zostały wyłączone dwie nieruchomości, które zaopatrzone są w przydomowe systemy oczyszczalnia ścieków, ze względu na brak wyników pomiarów potwierdzających spełnianie warunków jakości oczyszczonych ścieków;

 3. podejmując stosowną uchwałę wyraziła wolę kontynuacji członkostwa Gminy Złoty Stok w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Qwsi" oraz zadeklarowała wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

 4. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Złoty Stok w granicach zabudowanej działki ewidencyjnej położonej przy ulicy 3 Maja nr 25;

 5. przyjęła uchwałą projekt Porozumienia o współpracy w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Interreg Czechy-Polska pn. „Klimat nie ma granic” oraz wyraziła zgodę na zawarcie tego Porozumienia między Gminą Złoty Stok - Obec Vlčice - Město Javorník.

Pod koniec obrad Rada wysłuchała sprawozdania z pracy Burmistrza i Urzędu w okresie między sesjami. W sprawach różnych poruszona została sprawa dotycząca mieszkańców budynku nr 81 w Chwalisławiu.

 

UM Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)