„Delfin” planuje szereg inwestycji na kolejne lata [wykaz]

czwartek, 25.2.2021 14:48 2544 2

PWiK „Delfin” chce złożyć wniosek do Wód Polskich o zatwierdzenie nowych stawek taryf za wodę i ścieki na najbliższe lata. Rada Miejska właśnie przyjęła wieloletni plan inwestycji i modernizacji, który jest niezbędny do takiego wniosku. Do 2025 roku „Delfin” planuje inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową  oraz inne za około 13 000 000 zł.

fot. ilustracyjne

 

 Spółka PWiK „DELFIN” planuje złożyć do PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu wniosek o zatwierdzenie nowych taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021-2024. W związku z tym przedsiębiorstwo jest zobligowane do równoczesnego złożenia planu inwestycyjnego w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2021-2025.

 Taki „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025”, określający zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji, złożono do zatwierdzenia radnym miejskim podczas sesji 25 lutego. Radni przyjęli go jednogłośnie.

Z dokumentu wynika, że planowana jest m.in. kontynuacja wymiany przyłączy i sieci, modernizacja ujęć wody i węzłów wodociągowych poprzez wymianę armatury oraz sieci hydrantowej. „Delfin” chce rozbudowywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, aby pozyskać nowych odbiorców usług na terenie gminy oraz rozbudowywać infrastrukturę wodociągową, żeby zabezpieczyć poszczególne miejscowości na wypadek braku wody bądź skażenia studni. Przedsiębiorstwo planuje zakończyć wprowadzenie monitoringu ujęć wody oraz rozpocząć monitoring sieci wodociągowej, co ma ukierunkować program wymiany sieci i przyczynić się do szybkiej lokalizacji awarii, kiedy woda wydostaje się do gruntu.

Wśród planowanych inwestycji wyszczególniono m.in.:

 • Rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku Tarnów – Ząbkowice
 • Uzbrojenie w sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej – II etap (os. Owocowe)
 • Budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia na odcinku Siodłowice – Bobolice
 • Modernizację obiektów oczyszczalni ścieków
 • Modernizację przepompowni na sieci kanalizacji w Tarnowie i Bobolicach
 • Budowę stacji podnoszenia ciśnienia zbiorników wodnych w Braszowicach
 • Modernizację stacji uzdatniania wody w Brodziszowie
 • Modernizację ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody w Stolcu
 • Modernizację ujęć wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Olbrachcicach Wielkich
 • Modernizację uzdatniania wody w Szklarach Hucie
 • Modernizację stacji podnoszenia ciśnienia z budową stacji uzdatniania wody w Tarnowie
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w Olbrachcicach Wielkich
 •  Budowę kanalizacji sanitarnej w Braszowicach
 • Rozbudowę monitoringu ujęć wody, stacji uzdatniania wody i stacji podnoszenia ciśnienia
 • Modernizację budynków administracyjno-socjalnych Spółki wraz z rozbudową zakładu
 • Budowę instalacji fotowoltaicznych na terenach Spółki
 • Rozbudowę monitoringu stacji przepompowni ścieków
 • Utworzenie elektronicznego systemu odczytów wodomierzy, co ma na celu bieżącą kontrolę strat wody poprzez występujące awarie, nieszczelności sieci i kradzieże wody.

 

Całość zaplanowanych zadań ma kosztować, według szacunków przedstawionych w planie, około 13 000 000 zł, z czego 4 000 000 zł to finansowanie ze środków w ramach programów rządowych bądź europejskich, a 9 300 000 zł to wkład własny spółki.

- PWiK „Delfin” Sp. z o.o. w latach 2021-2025 zamierza zrealizować plan remontowo-modernizacyjny urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ze zgromadzonych środków oraz przyszłych dochodów własnych, jak i ze środków zewnętrznych (pożyczki, kredyty środki POIiŚ, budżet gminy Ząbkowice Śląskie) – informuje „Delfin”.

Realizacja planu niewątpliwe będzie w dużej mierze zależała od  pozyskania przez spółkę środków zewnętrznych. 

- Koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planu stanowią podstawę ustalenia niezbędnych przychodów do określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. (...) Realizację kontraktów ujętych w projekcie przewiduje się zrealizować w okresie ok. 3-letnim: lata 2021-2023. Wykonanie zamierzeń inwestycyjnych w tak krótkim czasie będzie możliwe wyłącznie przy założeniu współfinansowania inwestycji przez fundusze pomocowe, ale także nie wyklucza się pomocy finansowej właściciela spółki – gminy Ząbkowice Śląskie poprzez podniesienie kapitału spółki w formie wkładu pieniężnego. Podsumowując stwierdzić można, że po przeprowadzonej analizie finansowej projektów, ich realizacja przyczyni się do zagwarantowania spełnienia zasady „zanieczyszczający płaci” poprzez uwzględnienie w taryfach za wodę i ścieki pełnych kosztów funkcjonowania systemu wodno-ściekowego. Realizacja projektu, którego rezultatem będzie wytworzenie środków trwałych o znacznej wartości przyczyniać się będzie do dalszego wzrostu opłat za usługi wodno-ściekowe. Również konieczność zapewnienia wkładu własnego w postaci pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powoduje, iż odsetki od tej pożyczki ujmowane są w taryfach za wodę i ścieki powodując ich wzrost - tłumaczy w wieloletnim planie PWiK "Delfin".

O tym, czy w parze z planowanymi inwestycjami w górę pójdą także stawki za wodę i ścieki w gminie Ząbkowice Śląskie dowiemy się pewnie niebawem. 

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

marian poniedziałek, 08.03.2021 12:00
Chyba se studnie wykopię.
czwartek, 25.02.2021 16:13
To kiedy te podwyżki będą?