komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 13 czerwca 2021

Lucjana, Antoniego

Burmistrz Złotego Stoku z absolutorium, skarbnik gminy przeszła na emeryturę, pożegnanie prezesa Wod - Kan

piątek, 19.6.2020 14:26 , komentarze: 25 , odsłony: 10361
kategorie artykułu:

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Złotego Stoku, Grażyna Orczyk, otrzymała jednogłośne absolutorium. Odwołano ze stanowiska skarbnika gminy Irenę Biskupską w związku z jej przejściem na emeryturę oraz podziękowano za lata współpracy byłemu już prezesowi spółki Wod-Kan Dawidowi Knychowi.

 

19 czerwca 2020 r. po trzy miesięcznej przerwie odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Obrady poprowadziła  przewodnicząca Elżbieta Ruszkowska.

Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku posiedzenia głos zabrała Burmistrz Grażyna Orczyk. Ilustrując wypowiedź prezentacją multimedialną, wyczerpująco omówiła „Raport o stanie Gminy Złoty Stok za 2019 r.” - dokument obejmujący podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Burmistrz podkreśliła, że był to rok obfitujący w inwestycje  prowadzone w Gminie.

Przygotowanie Raportu o stanie gminy to wymóg, wynikający ze znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Zgodnie zapisami w/w ustawy burmistrz ma coroczny obowiązek składania w terminie do dnia 31  maja raportu organowi stanowiącemu Gminy. 29 maja 2020 r. raport został przedłożony Radzie Miejskiej w Złotym Stoku i opublikowany na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

Debatę nad raportem zakończono nie wnosząc uwag.

W przerwie Burmistrz i Rada Miejska, w podziękowaniu za współpracę, podziękowali i wręczyli kwiaty Dawidowi Knychowi, byłemu prezesowi spółki „Wod-Kan”, którego na tym stanowisku zastąpił wyłoniony w wyniku konkursu pan Michał Osiecki.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

1. udzielenia Burmistrzowi Złotego Stoku wotum zaufania,

po odczytaniu opinii połączonych Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Gospodarki i Budżetu jednogłośnie udzielono wotum zaufania Burmistrz Złotego Stoku.

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r.

uchwałę podjęto jednogłośnie po zapoznaniu się z:

 • sprawozdaniem finansowym Gminy Złoty Stok za 2019 r.
 • sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
 • informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Złoty Stok wg stanu na 31.12.2019 r.;

3. udzielenia Burmistrzowi Złotego Stoku absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r.

uchwałę podjęto jednogłośnie po zapoznaniu się z:

 • opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r.
 • wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Złotego Stoku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku.

Burmistrz Grażyna Orczyk podziękowała skarbnikowi Irenie Biskupskiej, sekretarzowi Mirosławie Słowiak, radnym, kierownikom jednostek organizacyjnym gminy oraz pracownikom Urzędu za zaangażowanie, inicjatywę, dobrą współpracę i wsparcie w realizacji zadań na rzecz mieszkańców naszej gminy;

4.  zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2020 r.

w planowanych dochodach i wydatkach budżetu dokonanozmian wprowadzając m.in. realizację zadań:

 • wykonanie map i dokumentacji technicznych do realizacji zadań -„Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku” i „Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”,
 • „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne” w ramach projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”,
 • remont wapienników w ramach zadania inwestycyjnego „Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”,
 • kontynuację zadania inwestycyjnego „Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku,
 • rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 4,6,10 przy ulicy Staszica w Złotym Stoku,
 • rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie – dokumentacja i odwiert studni głębinowej,
 • rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach - dokumentacja,
 • zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Złotym Stoku”,
 • wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest;

5. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok,

w związku ze zmianami budżetowymi na 2020 rok, doprowadzono do spójności z budżetem wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok;

6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

w celu zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów długoterminowych, postanawiano zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.900.000 zł;

7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Złoty Stok, w granicach działek ewidencyjnych nr 418/1 i 418/3,

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok powoduje zmianę przeznaczenia terenów z terenów rolnych, projektowanego zalesienia oraz zieleni łęgowej na tereny mieszkalno – usługowe;

8. odwołania Skarbnika Gminy Złoty Stok,

na wniosek Burmistrza Złotego Stoku Rada Miejska podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 30 lipca 2020 roku Pani Ireny Biskupskiej ze stanowiska Skarbnika Gminy Złoty Stok, w związku z przejściem na emeryturę.

W dalszej części obrad radni zapoznali się z:

 • sprawozdaniem z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie dla Gminy Złoty Stok na lata 2017 -2022,
 • oceną Zasobów Społecznych Gminy Złoty Stok za 2019 r.
 • sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

 

UM Złoty Stok

 

Wasze komentarze

Jak radni głosy potrzebują to po domach chodzą i agituja...
wtorek, 23.06.2020 21:15 autor: Masakra
Zielonkową na taczkach wywiezcie...
niedziela, 21.06.2020 22:08 autor: Marian
A co tam słychać w kopalni złota czy wszystko w...
sobota, 20.06.2020 12:25 autor: Robin Hood
nie bardzo wkradła się nerwowa atmosfera
sobota, 20.06.2020 15:30 autor: pracownica
Dobrze prawi
niedziela, 21.06.2020 18:49 autor: Górnik
W przyszłym roku zaklęta dziury i powiedzą że basen uratowany...
niedziela, 21.06.2020 15:33 autor: Obserwator
Pic na wodę z tym odejściem Pani Biskupskiej pewnie będzie...
sobota, 20.06.2020 10:01 autor: Wojciech
Kiedy remont drogi do rynku? Przydałaby się z kostki tak...
sobota, 20.06.2020 08:51 autor: Mieszkaniec
Strefy inwestycyjne miały być ludzie nie mają pracy o Oni...
piątek, 19.06.2020 17:33 autor: Mieszkaniec Ryszard
No kolejna osoba z głową z tego miasta uciekła mowa...
piątek, 19.06.2020 17:18 autor: Arek
To dobra decyzja ale za mało tych zmian tam trzeba...
piątek, 19.06.2020 18:05 autor: szczygieł
Na basenie wody nie ma stać nas będziemy do Paczkowa...
piątek, 19.06.2020 18:54 autor: Gienek
A co ma być 2 kadencja już nic nie trzeba...
piątek, 19.06.2020 18:03 autor: Autor
Jeszcze chwila i nic w tym mieście nie będzie już...
piątek, 19.06.2020 17:50 autor: Krzysztof
Na mieście mówią ze Basenu nie będzie to prawda????
piątek, 19.06.2020 17:48 autor: Jolka
piątek, 11.6.2021 11:03
6
wtorek, 1.6.2021 17:14
6
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
PUP Ząbkowice Śląskie
PUP Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów