Burmistrz Złotego Stoku z absolutorium, skarbnik gminy przeszła na emeryturę, pożegnanie prezesa Wod - Kan

piątek, 19.6.2020 14:26 13626 25

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Złotego Stoku, Grażyna Orczyk, otrzymała jednogłośne absolutorium. Odwołano ze stanowiska skarbnika gminy Irenę Biskupską w związku z jej przejściem na emeryturę oraz podziękowano za lata współpracy byłemu już prezesowi spółki Wod-Kan Dawidowi Knychowi.

 

19 czerwca 2020 r. po trzy miesięcznej przerwie odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Obrady poprowadziła  przewodnicząca Elżbieta Ruszkowska.

Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku posiedzenia głos zabrała Burmistrz Grażyna Orczyk. Ilustrując wypowiedź prezentacją multimedialną, wyczerpująco omówiła „Raport o stanie Gminy Złoty Stok za 2019 r.” - dokument obejmujący podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Burmistrz podkreśliła, że był to rok obfitujący w inwestycje  prowadzone w Gminie.

Przygotowanie Raportu o stanie gminy to wymóg, wynikający ze znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Zgodnie zapisami w/w ustawy burmistrz ma coroczny obowiązek składania w terminie do dnia 31  maja raportu organowi stanowiącemu Gminy. 29 maja 2020 r. raport został przedłożony Radzie Miejskiej w Złotym Stoku i opublikowany na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

Debatę nad raportem zakończono nie wnosząc uwag.

W przerwie Burmistrz i Rada Miejska, w podziękowaniu za współpracę, podziękowali i wręczyli kwiaty Dawidowi Knychowi, byłemu prezesowi spółki „Wod-Kan”, którego na tym stanowisku zastąpił wyłoniony w wyniku konkursu pan Michał Osiecki.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

1. udzielenia Burmistrzowi Złotego Stoku wotum zaufania,

po odczytaniu opinii połączonych Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Gospodarki i Budżetu jednogłośnie udzielono wotum zaufania Burmistrz Złotego Stoku.

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r.

uchwałę podjęto jednogłośnie po zapoznaniu się z:

 • sprawozdaniem finansowym Gminy Złoty Stok za 2019 r.
 • sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
 • informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Złoty Stok wg stanu na 31.12.2019 r.;

3. udzielenia Burmistrzowi Złotego Stoku absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r.

uchwałę podjęto jednogłośnie po zapoznaniu się z:

 • opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r.
 • wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Złotego Stoku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku.

Burmistrz Grażyna Orczyk podziękowała skarbnikowi Irenie Biskupskiej, sekretarzowi Mirosławie Słowiak, radnym, kierownikom jednostek organizacyjnym gminy oraz pracownikom Urzędu za zaangażowanie, inicjatywę, dobrą współpracę i wsparcie w realizacji zadań na rzecz mieszkańców naszej gminy;

4.  zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2020 r.

w planowanych dochodach i wydatkach budżetu dokonanozmian wprowadzając m.in. realizację zadań:

 • wykonanie map i dokumentacji technicznych do realizacji zadań -„Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku” i „Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”,
 • „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne” w ramach projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”,
 • remont wapienników w ramach zadania inwestycyjnego „Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”,
 • kontynuację zadania inwestycyjnego „Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku,
 • rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 4,6,10 przy ulicy Staszica w Złotym Stoku,
 • rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie – dokumentacja i odwiert studni głębinowej,
 • rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach - dokumentacja,
 • zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Złotym Stoku”,
 • wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest;

5. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok,

w związku ze zmianami budżetowymi na 2020 rok, doprowadzono do spójności z budżetem wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok;

6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

w celu zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów długoterminowych, postanawiano zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.900.000 zł;

7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Złoty Stok, w granicach działek ewidencyjnych nr 418/1 i 418/3,

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok powoduje zmianę przeznaczenia terenów z terenów rolnych, projektowanego zalesienia oraz zieleni łęgowej na tereny mieszkalno – usługowe;

8. odwołania Skarbnika Gminy Złoty Stok,

na wniosek Burmistrza Złotego Stoku Rada Miejska podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 30 lipca 2020 roku Pani Ireny Biskupskiej ze stanowiska Skarbnika Gminy Złoty Stok, w związku z przejściem na emeryturę.

W dalszej części obrad radni zapoznali się z:

 • sprawozdaniem z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie dla Gminy Złoty Stok na lata 2017 -2022,
 • oceną Zasobów Społecznych Gminy Złoty Stok za 2019 r.
 • sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

 

UM Złoty Stok

Przeczytaj komentarze (25)

Komentarze (25)

Masakra wtorek, 23.06.2020 21:15
Jak radni głosy potrzebują to po domach chodzą i agituja...
Eryk wtorek, 23.06.2020 13:48
Wszystkie kompieliska w promieniu 30 km będą otwarte tylko Złoty...
Marian niedziela, 21.06.2020 22:08
Zielonkową na taczkach wywiezcie...
Robin Hood sobota, 20.06.2020 12:25
A co tam słychać w kopalni złota czy wszystko w...
pracownica sobota, 20.06.2020 15:30
nie bardzo wkradła się nerwowa atmosfera
Górnik niedziela, 21.06.2020 18:49
Dobrze prawi
Obserwator niedziela, 21.06.2020 15:33
W przyszłym roku zaklęta dziury i powiedzą że basen uratowany...
Wojciech sobota, 20.06.2020 10:01
Pic na wodę z tym odejściem Pani Biskupskiej pewnie będzie...
Mieszkaniec sobota, 20.06.2020 08:51
Kiedy remont drogi do rynku? Przydałaby się z kostki tak...
Mieszkaniec Ryszard piątek, 19.06.2020 17:33
Strefy inwestycyjne miały być ludzie nie mają pracy o Oni...
Ja sobota, 20.06.2020 10:03
No Caryca czeka na obwodnice co to ją pinokio obiecal!...
autor piątek, 19.06.2020 19:26
pic bujda dla szarych ludzi,przechodzą na emeryturę i co dalej???a...
. piątek, 19.06.2020 21:30
Towarzystwo wzajemnej adoracji. Teraz jest problem aby utrzymac basen to...
piątek, 19.06.2020 23:23
Ewangelik pewnie się robi dla kopalni, a kopalnia już da...
. piątek, 19.06.2020 15:57
Fajnie się bawicie, szkoda że nie zrobiono nic aby uruchomić...
Marta piątek, 19.06.2020 17:11
Dajcie spokój punk informacji kuleje otwierają o której chcą i...
Arek piątek, 19.06.2020 17:18
No kolejna osoba z głową z tego miasta uciekła mowa...
szczygieł piątek, 19.06.2020 18:05
To dobra decyzja ale za mało tych zmian tam trzeba...
Gienek piątek, 19.06.2020 18:54
Na basenie wody nie ma stać nas będziemy do Paczkowa...
Autor piątek, 19.06.2020 18:03
A co ma być 2 kadencja już nic nie trzeba...
Krzysztof piątek, 19.06.2020 17:50
Jeszcze chwila i nic w tym mieście nie będzie już...
Jolka piątek, 19.06.2020 17:48
Na mieście mówią ze Basenu nie będzie to prawda????
Ewa piątek, 19.06.2020 17:46
Szkoda pisać na Ewangelik się uparli a ludzie pracy nie...
Ela piątek, 19.06.2020 17:22
Siatka na boisko??? Lepiej pracowników do oczyszczania miasta niech zatrudnią...
Robert piątek, 19.06.2020 17:36
No tak Ogielski kwiaty wręcza, jak akademia nadeszła to radni...