"Od początku miałem pełną świadomość ogromnej odpowiedzialności jednoosobowego kierownictwa" - Marcin Czerniec od 15 lat rządzi gminą Kamieniec Ząbkowicki

wtorek, 14.12.2021 15:51 8363 22
Marcin Czerniec od 15 lat szefuje gminie Kamieniec Ząbkowicki. Najpierw jako wójt, a od 2021 roku, po uzyskaniu przez Kamieniec Ząbkowicki praw miejskich, jako burmistrz. W publikowanej dziś pierwszej części rozmowy z portalem Doba.pl wspomina pierwsze zaprzysiężenie, podsumowuje kilkanaście lat pracy na rzecz gminy i mówi, o tym, czego nie udało się zrobić.
 
 
fot. Zaprzysiężenie na wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2018 roku

 

Na początku grudnia 2006 roku w wieku zaledwie 27 lat został pan po raz pierwszy zaprzysiężony na wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki. Czy pamięta pan tamten dzień i emocje z nim związane? Dlaczego zdecydował się pan wtedy kandydować i co chciał pan zmienić w gminie? 

W istocie od tamtego momentu upłynęło już ponad piętnaście lat, ale mimo perspektywy czasu pamięć mam bardzo dobrą. Zawsze wybory niosą ze sobą emocje. Będąc ówcześnie radnym po ukończonych studiach prawniczych, chciałem moje plany przekuć na realne działania. Niewątpliwie wybór na stanowisko organu wykonawczego gminy 12 listopada 2006 roku dawał mi moc sprawczą w realizacji zadań publicznych, którą mam do chwili obecnej. Od początku miałem pełną świadomość, że łączy się z tym ogromna odpowiedzialność jednoosobowego kierownictwa. Gdybym nie posiadał odpowiedniej wiedzy o samorządzie i wykształcenia, na pewno wykonywanie tej funkcji byłoby znacznie trudniejsze, gdyż wybór to jedno, a realna praca i pokonywanie trudności, aby osiągnąć sukces i być wybranym ponownie - to drugie. Na pewno ponowne wybory, a dalej jeszcze następne, nie są przypadkiem, lecz podkreśleniem, że dana osoba sprostała stawianym jej oczekiwaniom społecznym i wywiązała się ze składanych obietnic.
Dlaczego zdecydowałem się kandydować? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie cytatem z jednego utworu „Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmieniać świat, każde pokolenie odejdzie w cień…”. Jak w przytoczonych słowach byłem chłopakiem z kolejnego pokolenia mieszkańców tej ziemi, które po ukończeniu studiów weszło w dorosłe życie zawodowe. Miałem plany oraz swoje przemyślenia w tym zakresie i uznałem, że taka zmiana pokoleniowa w naszej gminie powinna nastąpić. Mieszkańcy w głosowaniu też tak uznali.

Mija 15 lat od kiedy stoi pan na czele samorządu Kamieńca Ząbkowickiego, to większość pana dorosłego życia. Czy wyobraża pan sobie, czym mógłby się zajmować, gdyby nie był pan wójtem i burmistrzem Kamieńca Ząbkowickiego? A może ma pan już plany, co będzie pan robił, gdy kadencyjność nie pozwoli panu na kolejny start w wyborach? 

Oczywiście, że wyobrażam to sobie, gdyż zapewne realizowałbym się w zawodach prawniczych, do których  posiadam odpowiednie kompetencje, a mając przy tym takie obszerne zagadnieniowo doświadczenie w pracy, jaką wykonuję, jest to dodatkowy atut do otwarcia nowego rozdziału w życiu, jeśli będzie taka potrzeba. Obecnie znowelizowane przepisy dotyczące wyborów samorządowych istotnie wprowadziły ograniczenie w kandydowaniu na takie stanowiska do dwóch razy pod rząd, ale w moim przypadku końcem możliwości realizowania zadań samorządowych jest rok 2029, a przed nami są jeszcze kolejne wybory w 2023 lub 2024 roku, bo od wielu lat w kręgach samorządowych postuluje się, aby wybory przesunąć na wiosnę danego roku. Wtedy jest lepszy czas na prowadzenie kampanii wyborczej, więc niewykluczone, że może to zostać zmienione przez ustawodawcę, a może jeszcze być tak, że ten ustanowiony teraz limit kadencji zostanie zniesiony. Pożyjemy zobaczymy.

Co uważa Pan za swoje największe sukcesy,  z czego jest pan szczególnie dumny, gdy dziś patrzy na Kamieniec, ale i całą gminę? 

Sukces gminy to w pośrednim przełożeniu też sukces jej mieszkańców, choć może się to wydawać śmieszne, to tak jest w rzeczywistości. Należy pamiętać, że jako gmina nie jesteśmy sami, każdy zabiega o lepsze jutro w wymiarze rodzinnym i społecznym. Również gminy rywalizują ze sobą nawet wtedy, gdy gołym okiem tego nie widać. Odpowiedzialny człowiek, który zarządza tak skomplikowanym organizmem gminnym wie, że namacalnym świadectwem jego działań są realizowane inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców danego terenu oraz robienie wszystkiego, co będzie przyciągało wzrok innych na dany teren. Korzyści z takich działań są zarówno krótkofalowe jak i długookresowe. To z czego będzie chciał skorzystać dany włodarz to już jego sprawa. Ja osobiście stawiam na długookresowe korzyści dla naszej gminy, z tego co zrobiłem przez ostatnie 15 lat korzystać będzie duża cześć naszego społeczeństwa, jeżeli nie całe przez wiele jeszcze następnych lat.
Gmina Kamieniec Ząbkowicki otworzyła również nowy rozdział w swojej historii poprzez fakt uzyskania statusu miasta. Korzyść z tego płynąca jest ewidentna, a będzie dostrzegana jeszcze bardziej wraz z dalszym upływem czasu.

Nasz największy skarb, a jednoczenie produkt marketingowy i wizerunkowy atut to pałac Księżnej Marianny Orańskiej i jego otoczenie. Rewitalizacja tego zabytku to ogromne wyzwanie, które jeszcze kilkanaście lat temu dla wielu mieszkańców było czymś niewyobrażalnym do zrealizowania. Dzisiaj moje działania przekładają się na wielomilionowe dofinansowania, aby go w pełni odbudować. Odbudowa to równocześnie możliwość promocji i zwiedzania obiektu, a co za tym idzie pozyskiwania wpływów do kasy miasta z usług turystycznych, aby móc spokojnie pokryć koszty jego bieżącego funkcjonowania. Obecnie te wpływy przekraczają już daleko milion złotych rocznie, a za parę lat będzie dużo więcej. Widać więc, że długookresowe działania dają efekt.

Nasza gmina przez ostatnich 15 lat pokonała długą drogę. Zmieniamy się, modernizujemy naszą infrastrukturę, budujemy nowe obiekty, poprawiamy jakość życia mieszkańców i jednocześnie wykonujemy liczne zadania w codziennym funkcjonowaniu całej gminy. Przemijamy jako społeczeństwo, o czym też trzeba pamiętać. Ponadto tak ogromne i kosztochłonne zadania, z którymi się zmierzyliśmy to ostateczne zakończenie wodociągowania całej gminy oraz dokończenie kanalizowania całej wyznaczonej aglomeracji miasta Kamieniec Ząbkowicki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne ponad 12-milionowe dofinansowanie, jakie udało się nam otrzymać z budżetu państwa. To też jest właśnie namacalny dowód, że warto było się starać o prawa miejskie, gdyż środki finansowe przyznane dla nowego miasta nie byłyby dane w takiej wysokości, gdyby nie ten argument. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji do budowy obwodnicy Kamieńca Ząbkowickiego. Realizujemy to zadanie, aby w najbliższym czasie ubiegać się o kolejne środki na jej realizacje wspólnie z samorządem województwa. Na wioskach rzadko buduje się obwodnice – w mieście jest to już inne podejście do tej sprawy władz wyższego szczebla. Mieszkańcy głównych ulic Kamieńca doskonale wiedzą, że ruch samochodowy na drodze wojewódzkiej z roku na rok ciągle wzrasta.

Istotną sprawą, ważną pośrednio również dla mieszkańców gminy, jest budowa trasy szybkiego ruchu S8 do Wrocławia i realizacja zadania przebudowy drogi krajowej w sąsiedniej gminie z jej spięciem z trasą S8. Proces planistyczny jest obecnie w początkowej fazie uzgodnień, a realizacja zadania potrwa do 10 lat. Dostępność bezpośredniego połączenia drogowego dla mieszkańców z odpowiednim zjazdem i wjazdem z terenu od naszej gminy i połączenie z najważniejszymi drogami w kraju jest istotna i będzie dużym atutem do dalszego rozwoju gminy i wzrostu wartości wszystkich nieruchomości na naszym terenie. Nie do przecenienia jest również nasze nieustające działanie na rzecz konieczności budowy zbiornika retencyjnego Kamieniec. Wspólnie z administracją rządową zabezpieczyliśmy jego przyszłą realizację we właściwych dokumentach strategicznych. W chwili obecnej oczekujemy na przyznanie odpowiednich środków, aby była możliwość rozpoczęcia określonych prac w związku z jego realizacją. Jak widać przez ten okres mamy kilka bardzo ważnych sukcesów, które przekładają się na lepszą przyszłość naszej gminy. Jestem z tego niewątpliwie dumny, że udało się to zrobić i zabezpieczyć realizację następnych zadań na kolejne lata.

A czego nie udało się panu zrealizować, choć podejmował pan takie próby? Co uważa pan za porażkę lub rzecz do nadrobienia? 

W zakresie spraw, których nie byliśmy w stanie skutecznie zmienić w przewadze sił głosu, to nasz udział w spółce ZWIK Nowa Ruda. Niemniej jednak, jest to efekt braku od samego początku jej założenia większości bezwzględnej udziałów posiadanych przez samorząd Kamieńca Ząbkowickiego. Nie należało jej zakładać w takim kształcie i od początku funkcjonować samodzielnie, ale pamiętajmy, że było to jeszcze na początku lat 90. XX wieku. Bierność w poprzedniej kadencji, w latach 2014-2018,  większości opozycyjnej Rady Gminy względem wójta też nie była pomocna, a inwestycje realizowane przez spółkę w tamtym czasie praktycznie nie dotyczyły naszej gminy, tylko obszaru gmin Nowa Ruda Miasto i gmina wiejska. To właśnie pokazuje takie przysłowiowe „skakanie do wójta w myśl zasady może uda się nam go zniszczyć”, jakie miało miejsce w poprzedniej kadencji rady, a nie dbanie o faktyczne interesy gminy i ono dało swój efekt. Po większości tamtych opozycyjnych radnych słuch zaginął, a błędy zaniechania i głupoty dają efekty po czasie. To samo zresztą obserwuje się obecnie, tylko jednak w dużo mniejszym zakresie, gdyż opozycyjna cześć Rady Miejskiej jest w zdecydowanej mniejszości.

My zawsze nasze inwestycje robiliśmy z własnych środków spłacając też wcześniej zaciągnięte zobowiązania na ten cel. Dla przykładu budowa oczyszczalni ścieków i jej przekazanie dla spółki, która czerpie z niej korzyści od początku oddania do użytku. Dlatego też chociażby ostatnie wyliczenia dla nowej taryfy wodociągowo-kanalizacyjnej przygotowane przez spółkę nie zostały przez nas zaakceptowane z uwagi na znaczny wzrost opłat za wodę i ścieki podyktowane koniecznością spłaty kredytów przez spółkę zaciągniętych na pokrycie wkładu do projektów inwestycyjnych realizowanych poza terenem naszej gminy. Nowa taryfa została zaskarżona w odwołaniu gminy Kamieniec Ząbkowicki do Prezesa Wód Polskich.

Osobiście uważam, że każda gmina będąca udziałowcem tej spółki powinna sama spłacać swoje zobowiązania z tytułu inwestycji, które chce robić na swoim terenie. Skoro jesteśmy w tej spółce a pozostali wspólnicy nie wyrazili zgody na nasze wyjście, o które wnioskowaliśmy już na samym początku mojego urzędowania jako wójta w 2007 r., to spółka ZWIK Nowa Ruda nie powinna  realizować żadnych inwestycji na wniosek największego udziałowca i później spłacać jej kosztem pośrednio wszystkich mieszkańców pozostałych gmin. Długi spółki powinna pokryć gmina, która skorzystała na tym zadaniu, chociażby poprzez umorzenie części należnego podatku, jaki spółka płaci do tej gminy, a sama spółka powinna wykonywać swoje zadania statutowe na przekazanym majątku i nie generować dodatkowych kosztów obciążających w taryfie odbiorców końcowych. Na tę chwilę nie ma jeszcze rozstrzygnięcia w sprawie nowych taryf. Wody Polskie przedłużyły termin rozpatrzenia naszego odwołania do dwóch miesięcy.

 

W drugiej części rozmowy, która wkrótce na naszym portalu, poruszymy  bieżące bolączki i plany inwestycyjne burmistrza i gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

Przeczytaj komentarze (22)

Komentarze (22)

środa, 15.12.2021 12:29
15 lat straconych kiepski gospodarzu.
Zaszczepiony czwartek, 16.12.2021 11:46
Podobno w Internecie nic nie ginie. No to zapytam p....
czwartek, 16.12.2021 10:13
pycha kroczy przed...Najbardziej zauważalne to "jednoosobowe kierownictwo". A zdawać by...
Kazik środa, 15.12.2021 23:49
Jak burmistrz i rada uczcili 40 rocznicę stanu wojennego ?...
czwartek, 16.12.2021 08:58
Dosyć patriotycznych szopek!
wtorek, 14.12.2021 23:06
Bardzo dobry Burmistrz!!!
Miro środa, 15.12.2021 22:54
Konkrety
MIESZKANIEC środa, 15.12.2021 07:40
NIE DLA WSZYSYTKICH TAM NAPRAWDE GDZIE CZEBA POMOCY I PORZADKU...
środa, 15.12.2021 23:48
Tłumacz potrzebny na cito
Zawiedziony środa, 15.12.2021 22:15
Pisduś przez 15 lat zrobił tyle co normalny facet z...
Jan wtorek, 14.12.2021 17:00
To chyba jakiś rekord!czy ktoś był dłużej wójtem w całym...
Cierpliwy środa, 15.12.2021 16:10
Dłużej nie, ale tyle samo jest burmistrzem pan Krzysztof Żegański...
środa, 15.12.2021 14:17
J....ć wszystkich z PiS u
Podatnik środa, 15.12.2021 13:03
Kabaret. Człowiek który dba tylko o Swoje interesy. Włodarz chyba...
IQ wtorek, 14.12.2021 19:18
Schizofrenia paranoidalna – typ schizofrenii, w przebiegu której dominującymi objawami...
Kubuś Puchatek środa, 15.12.2021 12:11
Brakuje tylko uznanie za oficjalny hymn "To ja, Narcyz się
IQ środa, 15.12.2021 11:53
Pole, pole, łyse pole, ale mam już plan. Pomalutku, bez pośpiechu...
Mieszkaniec środa, 15.12.2021 11:29
Czytając te brednie to jestem utwierdzony w przekonaniu że narcyzy...
jarek środa, 15.12.2021 08:36
to po prostu dobry gospodarz naszej gminy za to dziękujemy
Mieszkaniec KZ środa, 15.12.2021 09:00
ja tu czegoś nie rozumiem. Co to znaczy że "...
Miro wtorek, 14.12.2021 20:13
Starczów ma w głembkim poważaniu! Zatkać tylko jadaczki...
Tablica Pamiątkowa wtorek, 14.12.2021 17:55
'Sprawiedliwemu'. Od mieszkańców Ożar i Doboszowic. :-D