ZUS: Zgłaszanie umów o dzieło

piątek, 12.4.2024 16:06 148 0

To panowie, podobnie jak w latach ubiegłych także w 2023 roku, byli głównymi wykonawcami umów o dzieło. Ponad połowę wszystkich zawartych umów o dzieło podpisali mężczyźni. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w miedzy 30 a 40 rokiem życie. Umowy o dzieło zawierane są najczęściej na jeden i osiem dni.

W 2023 r. przekazanych zostało do ZUS 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Nie odnotowano dużych zmian w strukturze podmiotów zgłaszających umowy o dzieło oraz ich wykonawców.

- Na Dolny Śląsk przypada 8,1 proc. umów o dzieło, które zostały podpisane w całej Polsce. Najwięcej było ich w mazowieckim, bo aż 26, 25 proc. - informuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wśród cudzoziemców dominują oczywiście obywatele Ukrainy, z którymi podpisanych zostało aż 19,87 proc. wszystkich umów o dzieło. Na drugim miejscu są obywatele Niemiec z 11,59 proc. – dodaje.

Umowy o dzieło w podziale na województwa opr. własne ZUS

Według danych ZUS, w 2023 r. złożono do ZUS nieco więcej formularzy RUD niż w 2022 r. (o 50,5 tys.) jednak zgłoszono na nich nieco mniej umów o dzieło (o 81,7 tys.). Przeprowadzone w Zakładzie analizy porównawcze w zakresie liczby podmiotów zgłaszających oraz osób wykonujących umowę o dzieło, wskazują na wzrost w tych kategoriach w 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 i 2021. W odniesieniu do 2022 r. wzrosty te są na dość niskim poziomie i wahają się w granicach 1 proc.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę złożonych w ub. roku formularzy to najwięcej wpłynęło do nas w październiku aż 114,7 tys. RUD – opowiada Kowalska-Matis. - Nie miało to przełożenia na liczbę zgłaszanych umów gdyż, największa liczba zgłoszonych umów była w kwietniu 2023 r. (162,3 tys.). Najmniejsza liczba formularzy wpłynęła natomiast w lutym, bo zaledwie 86 tys. RUD, co było spójne w zakresie liczby zgłoszonych umów (117,8 tys.) – dodaje.

Zgłaszający umowę o dzieło

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 75,8 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 97 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1,4 tys. Jest to 1,79 proc. ogółu zgłaszających. Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W ten sposób przekazano 1,1 mln formularzy RUD. Jest to 89,95 proc. ogółu zgłoszeń.

Sposób przykazywania RUD do ZUSopr. własne ZUS

Wykonawcy umów o dzieło

W 2023 r. na formularzach RUD częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami – stanowili oni 52,21 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat – 84,1 tys. Umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden i osiem dni.

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji J – informacja
i komunikacja 87,6 tys. wykonawców (20,37 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się sekcje
M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 79,1 tys. wykonawców (18,38 proc.),
R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 57,2 tys. wykonawców (13,30 proc.),
P – edukacja – 53,8 tys. wykonawców (12,51 proc.), S – pozostała działalność usługowa – 48,2 tys. wykonawców (11,21proc.).

Umowy o dzieło z cudzoziemcami

Umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami. Liczba cudzoziemców wykazanych
w formularzach RUD wyniosła prawie 23,1 tys., co stanowi 6,69 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło. Najczęściej podpisywano umowy z obywatelami Ukrainy – 39,56 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 21,31 proc., Niemiec – 3,87 proc., Wielkiej Brytanii – 2,65, Rosji – 2,57 proc., Hiszpanii – 2,06 proc, Włoch – 1,98 proc., Francji – 1,96 proc.

Cudzoziemcy na umowach o dziełoopr. własne ZUS

 

 

zgłaszanie umów o dzieło do ZUS: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/asset_publisher/odPdnjlEHeEH/content/zgloszenie-umowy-o-dzielo

Dodaj komentarz

Komentarze (0)