Zapowiedź marcowej sesji w Strzegomiu

czwartek, 27.2.2020 09:32 611 0

4 marca br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XIV z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu 17 stycznia 2020 roku oraz protokołu nr XV z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu 29 stycznia 2020 roku.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2020- 2030,
  b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2020,
  c) ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  d) zmieniająca uchwałę Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Strzegom,
  e) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 oraz w obrębie 5 miasta Strzegom,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom.
  g) nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu,
  h) nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 4 w Strzegomiu,
  i) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom,
  j) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzegom w 2020 roku",
  k) utworzenia na terenie gminy Strzegom ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+,
  l) zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 7. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
 8. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
 9. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
Dodaj komentarz

Komentarze (0)