Weź bezzwrotną dotację na prowadzenie działalności

wtorek, 14.9.2021 12:33 199 0

Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. prowadzi realizację projektu pn. „Absens carens"- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 694,16 zł. Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki: są w wieku od 30 rok życia:

a). bez zatrudnienia w tym w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie), lub

b). imigrantami oraz reemigrantami/os. ubogimi pracującymi/os. odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami/os. zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

c). zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego.

Organizatorzy zapraszają do projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nabór do projektu rozpoczął się 31.08.2021r., a zakończy 22.09.2021r. Więcej informacji na stronie projektu www.euro-concret.pl/dotacje30plus

 

Źródło: um.zarow.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)