Trwa nabór wniosków na stypendia szkolne 2021/2022

wtorek, 10.8.2021 13:56 305 0

W Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej można już składać wnioski o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 

 Pomoc materialna przysługuje:

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Pomoc materialna nie przysługuje uczniom:• klas zerowych,• którzy nie zamieszkują na terenie gminy Jaworzyna Śląska,• którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza kwoty w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł. 

Kryterium dochodowe:

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu nie przekracza kwoty 528 zł netto na osobę w rodzinie.Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj.: sierpień 2021 r.  Do ustalenia dochodu nie wlicza się:• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;• zasiłku celowego;• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;• wartości świadczenia w naturze;• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821  z późn zm.).  

Miejsce i termin składania wniosku:

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek o stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej do dnia 15 września 2021 r., a w przypadku: 1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się    w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego 2022 r.; 2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2021 r. Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 (korytarz – obok pokoju 12), w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Jaworzyna Śląska oraz z załącznika poniżej.  

Do wniosku należy dołączyć: • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o realizacji obowiązku nauki,• zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto),• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,• zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.). Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłaconych przez OPS,• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł);• potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2021 r.,• w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury - decyzję ZUS lub odcinek, • postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy  opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,• pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych,• w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.  

Składający oświadczenie zawiera w nim następującą treść:

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ust. 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zatają prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”. Podstawa Prawna;- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty(t.j. Dz. U.  2020 r., poz. 1327 z późniejszymi zmianami),- Uchwała nr XLIII/24/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworzyna Śląska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia09 września 2010 r., Nr 167 poz. 2548). Załączniki:

Dodaj komentarz

Komentarze (0)