Startuje IX edycja Dolnośląskich Małych Grantów

sobota, 18.3.2023 11:03 146 0

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Złóż wniosek w IX edycji Dolnośląskich Małych Grantów!

- Ruszamy z kolejną edycją Dolnośląskich Małych Grantów, w której pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki Dolnego Śląska mogą składać wnioski na dofinansowanie lokalnych inicjatyw. Na ten projekt w 2023 roku zarząd województwa przeznaczył 300 tysięcy złotych. W ciągu ostatnich 5 lat dzięki Małym Grantom wsparliśmy ponad 420 projektów o łącznej kwocie 2 milionów złotych – mówi marszałek Cezary Przybylski.

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Jak w każdej z poprzednich edycji chętni będą mogli ubiegać się o dotację w jednym z 5 subregionów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Granty można realizować w każdej z poniższych sfer pożytku publicznego:

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

- turystyki i krajoznawstwa;

- promocji i organizacji wolontariatu;

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

- działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;

- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 Termin składania wniosków 27 marca – 11 kwietnia. Więcej informacji www.malegranty.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)