Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspiera osoby z niepełnosprawnościami

czwartek, 6.1.2022 10:31 1146 0

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy z nich dotyczy prowadzenia Ośrodków Czasowego Pobytu, natomiast drugi udostępniania usług asystenckich. Adresatami konkursów są organizacje pozarządowe prowadzące działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tych zadań Samorząd Województwa przeznaczył 3 mln 600 tys. zł.

Ośrodki Czasowego Pobytu

Konkurs ma na celu utworzenie Ośrodków Czasowego Pobytu – miejsc, gdzie rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności otrzymają kompleksowe wsparcie. Usługi skierowane będą zarówno do rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnością, jak również do rodziców czy opiekunów już wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

„Wsparciem objęte będą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny – rodzice, opiekunowie, rodzeństwo. Wiek nie ma tu znaczenia. Będzie to wsparcie kompleksowe, wieloaspektowe, psychologiczne, ale również pomoc w ramach doradztwa prawnego.” – Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Ogłoszenie konkursu jest kontynuacją wcześniej podjętych działań. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z końcem 2020 roku, na terenie naszego województwa w 2021 roku działały dwa Ośrodki Czasowego Pobytu prowadzone przez Fundację Promyk Słońca oraz Fundację Suweren w partnerstwie ze spółką Sanatoria Dolnośląskie. Utworzenie Ośrodków było odpowiedzią na apel Radnych Sejmiku Województwa dotyczący wsparcia rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności.

„Rok temu rozmawialiśmy o potrzebie nowej formuły pomocy rodzicom, opiekunom, którzy wychowują bądź spodziewają się niepełnosprawnego dziecka, co doprowadziło do ogłoszenia konkursu na realizację tych zadań. Dzisiaj – po roku działalności Ośrodków - widzimy, że wśród rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności jest olbrzymia potrzeba takiego wsparcia, dlatego chcemy kontynuować te działania i stąd ogłoszony ponownie konkurs.” – Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Fundacja Promyk Słońca objęła wsparciem 185 rodzin, natomiast Fundacja Suweren zrealizowała 1396 osobodni pobytowych w Ośrodku.

Tegoroczny konkurs obejmie działania na 2022 rok. Pula konkursowa to 2 mln zł.

Usługi Asystenckie

Konkurs ma na celu uruchomienie i realizację usług asystenckich na terenie Dolnego Śląska skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Pula konkursowa to 1 600 000 zł, po 800 tys. na 2022 i 2023 rok. Konkurs obejmuje działania w latach 2022-2023.

Osoby z niepełnosprawnościami muszą mierzyć się z wieloma przeciwnościami. Często załatwienie spraw bieżących jest dla nich trudne czy wręcz nieosiągalne. Niestety, nie zawsze bliscy osób z niepełnosprawnościami są w stanie im pomóc i poświęcić wystarczającą ilość czasu. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się pomoc świadczona przez asystenta osoby niepełnosprawnej.

„Asystentura osobista to narzędzie umożliwiające niezależne życie. Dzięki pomocy asystenta, osoby z niepełnosprawnościami mogą podejmować różne aktywności społeczne. Asystent pomaga w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak zrobienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, opieka nad dzieckiem czy wyjście do kina.” - Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami pod koniec 2019 roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na lata 2020 i 2021 r. Obecnie ogłoszony konkurs jest jego kontynuacją.

„W poprzedniej edycji konkursu, realizację projektu powierzyliśmy sześciu fundacjom, które swoją działalnością objęły każdy z dolnośląskich subregionów. Chcemy kontynuować wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez usługi asystenckie. Naszym głównym celem jest objęcie wsparciem osób, które do tej pory nie korzystały z pomocy asystenta oraz dotarcie do osób z terenów wiejskich i małych miasteczek” - Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Fundacje realizujące usługi asystenckie w 2020-2021r.:

- Polski Związek Niewidomych

- Fundacja Eudajmonia

- Fundacja Przystań w Ścinawie

- Manufaktura Inicjatyw

- Fundacja Imago

- Fundacja Ludzka Sprawa

Ilość beneficjentów niepełnosprawnych, którzy skorzystali ze wsparcia: 303

Ilość zrealizowanych godzin asystentury: 39 036

Do obydwu konkursów przystąpić mogą organizacje pozarządowe. Oferty można składać od 24 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. włącznie, w jeden ze wskazanych sposobów:

  1. Oferta w formie papierowej
  2. Poprzez aplikację Generator eNGO wraz z wersją papierową
  3. Poprzez aplikację Generator eNGO wraz z wersją przesłaną ePUAP-em
  4. Oferta w wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em

Treść pełnych ogłoszeń konkursowych można znaleźć na stronie:

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)