Przed nami budżetowa sesja rady miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

piątek, 8.12.2023 18:00 275 0

Głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej gminy na 2024 r. będzie jednym z najważniejszych punktów w porządku obrad sesji rady miejskiej, którą zaplanowano na czwartek, 14 grudnia.

Sesja rozpocznie się o godz. 12.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2024 rok i podjęcie uchwały w tej sprawie:

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaworzyna Śląska na lata 2024-2026.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/53/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 roku ze zmianami w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom z terenu Gminy Jaworzyna Śląska przez Gminę Świebodzice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad sesji rady miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

gm. Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz

Komentarze (0)