PRACA - referent w PCPR

piątek, 27.5.2022 14:27 2196

O G Ł O S Z E N I E
 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
referent 

 
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Miejsce wykonywania pracy: Zespół ds. Świadczeń
Planowany początek zatrudnienia: czerwiec 2022 r.
 
 
Główne obowiązki:

 •       sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
 •       prowadzenie spraw związanych z usamodzielnianiem wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym: sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących należnych świadczeń dla pełnoletnich wychowanków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 •       obsługa programu POMOST,
 •       obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz sporządzanie innych sprawozdań związanych z zakresem obowiązków.


Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone studia wyższe administracyjne,
 • minimum roczny staż pracy,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • znajomość zakresu zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
 • wyrażenie zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby procesu rekrutacji,
 • wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w ofercie w Biuletynie Informacji Publicznej na potrzeby procesu rekrutacji,
 • pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •       kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:
1)      predyspozycje osobowościowe: kreatywność, inicjatywa, odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, samodzielność, kultura osobista,
2)      dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
3)      umiejętności pracy w zespole,
4)      zdolności interpersonalne,
5)      umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,
6)      swoboda komunikowania się w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      życiorys (CV),
3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6)      oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta,
8)      referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada,
9)      klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
10)  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Warunki pracy:
                                                                     
1)      praca w wymiarze pełnego etatu,
2)      praca w siedzibie jednostki przy ul. Wałbrzyskiej 15, w obiekcie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3)      okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony przy założeniu możliwości  przedłużenia umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na  stanowisku,                      
4)      wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, wypłacane 27 dnia każdego miesiąca.                                                                                                   
           

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – wyższy niż 6%, przy zatrudnieniu powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy.

Dokumenty należy składać: w terminiedo dnia 09 czerwca 2022 r. osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  referenta”.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, II piętro,  pokój nr 36, w godzinach od 715 do 1515.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15 (II piętro), stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl  w zakładce Praca oraz www.bip.powiat.swidnica.pl - Dział Praca/nabór w Jednostkach Powiatu.

Inne informacje:
 
Osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy na czas określony na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu Pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej -  13 - 14 czerwca 2022 r.
 
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych ogłoszenia oraz złożone po terminie zostaną odesłane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem  074  851 50 10.

Oświadczenia, cv oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica.
Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres:
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  z którym  można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: iod@pcpr.swidnica.pl lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.
Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy oraz członkowie komisji rekrutacyjnej.
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:
a) dla kandydatów spełniających wymogi formalne ogłoszenia o naborze przez okres procesu rekrutacji i do 6 miesięcy po jego zakończeniu,
b) dla kandydatów niespełniających wymogów formalnych ogłoszenia o naborze do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku
z tym przysługują Pani/Panu prawo dostępu do  treści swoich danych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.