Nabór na stanowisko: specjalista pracy z rodziną

środa, 15.6.2022 14:49 1309

Świdnica, dnia 14 czerwca 2022 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista pracy z rodziną

 

 

Liczba etatów: 2

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Planowany początek zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2022 r.

 

 

Główne obowiązki:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka z terenu powiatu świdnickiego w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowywanie, we współpracy z rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny 
   lub podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
 3. organizowanie spotkań zespołu do spraw okresowej oceny dziecka i sporządzanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 4. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 5. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 6. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 7. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 8. udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w zakresie prowadzonych spraw,
 9. sporządzanie oceny rodziny zastępczej,
 10. współpraca z Sądem Rodzinnym oraz innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
 3. minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem,
 4. wyrażenie zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby procesu rekrutacji,
 5. wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w ofercie w Biuletynie Informacji Publicznej na potrzeby procesu rekrutacji,
 6. pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
 1. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umiejętność ich stosowania,
 2. umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, obiektywizm,
 3. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 5. umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, obiektywizm,
 6. umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV),
 4. kserokopie kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty pracy z rodziną,
 8. referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada,
 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
 10. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Warunki pracy:                                                                      

 1. praca w wymiarze pełnego etatu, 
 2. praca w siedzibie jednostki przy ul. Wałbrzyskiej 15, w obiekcie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 3. okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony przy założeniu możliwości  przedłużenia umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na  stanowisku,                       
 4. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, wypłacane 27 dnia każdego miesiąca.                                                                                                     

            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – wyższy niż 6%, przy zatrudnieniu powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy.

Dokumenty należy składać: w terminie do dnia 13 lipca 2022 r. osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  specjalisty pracy z rodziną”.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, II piętro,  pokój nr 36, w godzinach od 715 do 1515.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15 (II piętro), stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl  w zakładce Praca oraz www.bip.powiat.swidnica.pl - Dział Praca/nabór w Jednostkach Powiatu.

Inne informacje:

 

Osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy na czas określony na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu Pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej  - 15 lipca 2022 r. 

 

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych ogłoszenia oraz złożone po terminie zostaną odesłane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem  074  851 50 27.

 

Oświadczenia, cv oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI