Mali mieszkańcy gminy Strzegom uczą się pływać

środa, 27.3.2024 19:15 221 0

Od marca do czerwca br. cztery placówki oświatowe z ternu gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie korzystają z nauki pływania w ramach projektu „Umiem Pływać” na terenie „Krytej Pływalni Dolnośląski Delfinek”.

Dolnośląska Federacja Sportu, jako Operator Wojewódzki realizuje projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program „Umiem pływać” adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Główne cele projektu to: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.  

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Zajęcia sportowe organizowane i prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zajęcia prowadzone są w wymiarze nie mniejszym niż 10 zajęć po 90 min dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Zajęcia nauki pływania umożliwiają  podnoszenie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności technicznych oraz wiadomości z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie.

Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

UM Strzegom

Dodaj komentarz

Komentarze (0)