Małe Bystrzaki już od września rozpoczną swoją przedszkolną przygodę

piątek, 3.8.2018 15:29 404 0

Od września w nowo tworzonym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej wystartuje unijny projekt pn.  „Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”. Do końca sierpnia 2019 r. na zajęcia edukacyjne, rozwój kompetencji, kursy, szkolenia - 64 dzieci i 5 nauczycieli będzie mogło wykorzystać unijną dotację w wysokości 666,6 tys. zł.

„Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” to tytuł projektu,  realizowanego przez Gminę Świdnica współfinansowanego z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, nr projektu RPDS.10.01.04-02-0014/17.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego i szans edukacyjnych 64 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez utworzenie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej – Publicznego  Przedszkola w Bystrzycy Dolnej i uruchomienie 40 nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 64 dzieci oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez objęcie kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi 5 nauczycieli.

Zakładane w projekcie wsparcie obejmuje utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, które wymaga przeprowadzenia działań obejmujących:

  • dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń dla celów przedszkolnych;
  • zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli do dwóch sal przedszkolnych (3-latków oraz 4-5 latków), do szatni do szatni dla dzieci oraz wydawalni posiłków i zmywalni naczyń, a także zakup sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych oraz oprogramowania;
  • zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych wspomagających wszechstronny  rozwój, dostosowanych do możliwości psychofizycznych dzieci oraz umożliwiających realizację programu wychowania przedszkolnego, w tym programu „Bezpieczny przedszkolak, zajęć rytmiczno-muzycznych, plastyczno-technicznych, matematyczno-informatycznych, a także zajęć logopedycznych, gry w szachy, nauki programowania o elementów robotyki;
  • zakup wyposażenia i montaż urządzeń na placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
  • szkolenia dla nauczycieli;
  • zapewnienie bieżącej działalności nowo utworzonego przedszkola, w tym koszty wynagrodzeń 5 nauczycieli. 

Zajęcia projektowe będą realizowane w okresie od 01.09.2018 do 31.08 2019.

Wartość całkowita projektu – 791 595 zł, w tym kwota dofinansowania w ramach EFS – 666 695zł

Dodaj komentarz

Komentarze (0)