Kwalifikacja wojskowa 2021 roku na terenie Gminy Marcinowice

czwartek, 7.10.2021 19:00 348 0

Osoby  zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Marcinowice podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej winny obowiązek ten spełnić w dniach 15 oraz 18 października 2021 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Świdnicy ul. Sikorskiego  nr 41 (Internat Zespołu  Szkół Mechanicznych  im. M. Kopernika w Świdnicy)

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzona z w dniach od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 roku

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które w trakcie poprzednich kwalifikacji uznano za czasowo niezdolne do służby wojskowej;
  1. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  2. osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

* dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

* dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy;

* aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

* dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Brak pisemnego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską

Źródło: marcinowice.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)