Kontrola deklaracji śmieciowych w gminie Świebodzice

czwartek, 25.11.2021 12:45 131 0

Gmina Świebodzice rozpoczyna kontrole danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja będzie dotyczyć ilości osób zamieszkałych, zgłoszonych na danej nieruchomości na terenie Świebodzic.

Od 1 grudnia 2021 roku sprawdzana będzie zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym.
Dotychczas przeprowadzone kontrole często potwierdzały, że zadeklarowana liczba osób nie pokrywa się z ilością osób faktycznie zamieszkałych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, mieszkańcy będą wzywani do udzielenia wyjaśnień. Zgodnie z przepisami prawa, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, konieczność zgłoszenia następuje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Mieszkańcy nieruchomości do czasu otrzymania wezwania mogą sami zgłosić rzeczywista liczbę osób zamieszkałych. Apelujemy do wszystkich mieszkańców Świebodzic, u których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, do powiadomienia Gminy Świebodzice. Obowiązkowo, w przypadku zmiany  adresu zamieszkania, narodzin dziecka lub zgonu członka rodziny.  
 
Deklaracje można złożyć:

  • elektronicznie po przez skrzynkę podawczą ePUAP, podpisaną profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • papierowo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, 58-160 Świebodzice;
  • osobiście przychodząc do Wydziału Egzekucji i Windykacji Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 (pok. nr 2).

Kontrola deklaracji śmieciowej - POBIERZ PDF

Kontrola deklaracji śmieciowej - POBIERZ DOCX

Dodaj komentarz

Komentarze (0)