Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021

środa, 13.10.2021 13:00 349 0

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, dalej „Informacja”, w tym o wynikach:

  1. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego,
  2. nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, na mocy których w Informacji podaje się również wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i w zawodzie do czasu ich przeprowadzania.

W Informacji, oprócz obowiązkowych punktów nazwanych w ustawie, pokazane są dodatkowo:

  • organizacja roku szkolnego 2020/2021, dane dotyczące kadry pedagogicznej w szkołach oraz odsetek absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego,
  • wyniki liceów ogólnokształcących i techników w oparciu o Edukacyjną Wartość Dodaną, która została opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla szkół ponadgimnazjalnych i przedstawia wyniki dla lat 2018-2020.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych [POBIERZ]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek