Burmistrz z absolutorium za dobrze wykonany budżet

piątek, 22.6.2018 10:11 817 0

Radni Rady Miejskiej Żarowa pozytywnie ocenili gospodarowanie finansami w 2017 roku i bez głosu sprzeciwu udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absolutorium. Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 21 czerwca pozytywnie na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy wypowiedziała się Komisja Rewizyjna żarowskiej Rady Miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

O tym, w jaki sposób zostały wydatkowane środki finansowe z budżetu gminy Żarów w 2017 roku najlepiej wyrażają same liczby. Prognozowane dochody w wysokości 56.532.222,98 zł zostały zrealizowane w kwocie 52.419.587,94 zł, co w konsekwencji daje 92,73 procent wykonanego planu. Wydatki zaś zaplanowane w kwocie 63.578.944,26 zł zrealizowano w wysokości 58.772.001,08 zł. Na realizację inwestycji wydatkowano w budżecie gminy kwotę 12.066.052,04 zł, co stanowi 78,00 procent planowanych wydatków na inwestycje. Ostatecznie budżet gminy za 2017 rok zamknął się deficytem w wysokości 6.352.413,14 zł. - Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie, ale zawsze podkreślam, że na osiągane wyniki pracujemy wszyscy razem. To dzięki pracy radnych, pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników wszystkich jednostek podległych zrealizowaliśmy tak wiele ważnych i potrzebnych inwestycji. Dziękuję za Waszą obecność, ale także Wasze sugestie i cenne spostrzeżenia – dziękował burmistrz Leszek Michalak.

W posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczyło 15 radnych, wszyscy nie mieli wątpliwości, że budżet został zrealizowany rzetelnie i głosowali za udzieleniem absolutorium. - Realizacja dochodów budżetowych w 2017r. wyniosła blisko 93%, z czego realizacja dochodów bieżących stanowiła ponad 97% wykonania planu rocznego, a dochodów majątkowych ponad 62%. Ponadto dochody własne z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w prawie 96%. Wydatki zrealizowano w ponad 92%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w ponad 97%, a wydatki majątkowe na poziomie około 78%. Gmina na dzień 31 grudnia 2017r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupionych usług, jak i z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Na dzień 31.12.2017r. relacja spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do dochodów wykonanych ogółem, nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w ustawie o finansach publicznych. Realizując zadania Gminy w 2017 r. burmistrz Leszek Michalak należycie gospodarował środkami publicznymi stosując zasadę celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych – mówiła podczas sesji radna Iwona Nieradka przewodnicząca Klubu „Wspólnota”.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)