Awans zawodowy nauczycieli z gm.Świdnica

środa, 25.8.2021 11:18 1257 0

24. sierpnia, na kilka dni przed rozpoczęciem nowego, niełatwego roku szkolnego, dyrektorzy gminnych szkół spotkali się z władzami gminy Świdnica. Spotkanie było okazją do omówienia bieżących spraw, przedstawienia priorytetów oświatowych, wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz powierzenia stanowisk dyrektora szkoły, a także przygotowania się do „COVIDowej” rzeczywistości.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali:

 • pani Izabela Elżbieta Rataj obecnie zatrudniona jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji w pełnym wymiarze czasu pracy w Szkole Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym;
 • pani Martyna Anna Dębowczyk obecnie zatrudniona jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze czasu pracy w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie;
 • pani Patrycja Stępień- Pełechacz obecnie zatrudniona jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki w pełnym wymiarze czasu pracy w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie.

Przypieczętowaniem otrzymanych awansów było złożenie uroczystego ślubowania, o treści:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzono:

 • panu Tadeuszowi Szarwarynowi stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku;
 • pani Małgorzacie Urbanek stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku;
 • pani Jadwidze Ostrowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku;
 • pani Krystynie Kwaśnik stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku.

Zadania priorytetowe placówek oświatowych gminy Świdnica w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów wynikających ze zdalnego nauczania.
 2. Integracja społeczności klasowych i szkolnych oraz wspieranie uczniów z problemami społeczno-emocjonalnymi, udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Realizacja zajęć edukacyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
 4. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - niwelowanie deficytów.
 5. Wdrożenie programów sportowych mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej uczniów, poprawę ich sprawności i stanu zdrowia (przeciwdziałanie zjawisku nadwagi i otyłości wśród uczniów).
 6. Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych i obywatelskich oraz postaw proekologicznych.
Dodaj komentarz

Komentarze (0)