28.10. XXVIII Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

wtorek, 26.10.2021 14:40 241 0

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Porządek obrad wygląda następująco:

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXVII sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Sprawozdanie z prac zespołu Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli działań Rzecznika Prasowego w latach 2018-2020.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

d) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie oraz budynków gminy Dobromierz położonych w Jaskulinie”;

f) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród sportowych;

g) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”;

h) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej;

i) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Świdnicy oraz ustalenia jej składu osobowego;

j) w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

10. Wnioski i oświadczenia.

11. Informacje dla radnych.

12. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy. 

Obrady transmitowane będą on-line na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy www.powiat.swidnica.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)