151 tys. na podniesienie aktywności bezrobotnych

czwartek, 28.6.2018 10:27 1039 1

22 osoby bezrobotne skorzystały z profesjonalnego wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu  "Aktywnie w Gminie Świdnica". Przez 10 miesięcy 20 kobiet i 2 mężczyzn skorzystało ze wsparcia zawodowego, edukacyjnego oraz społecznego na łączną kwotę 151 tys. zł.

Założeniem Projektu był wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 22 osób, zamieszkałych na terenie gminy Świdnica w wieku aktywności zawodowej, reprezentujących II i III profil, korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Dla uczestników Projektu  zaplanowane zostało wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze:

  • społecznym: poradnictwo psychologiczne, rodzinne, praca socjalna,
  • zawodowym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
  • edukacyjnym: szkolenia i kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz uczestnika (Profil III).

W efekcie:

  • 22 uczestników projektu zostało objętych wsparciem w programie, w tym:
  • 9 uczestników uzyskało kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu programu,
  • 3 osoby  po opuszczeniu programu uzyskają zatrudnienie.

25 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste spotkanie podumowujace realizację projektu pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica". Przypomnijmy, że na realizację projektu  pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt, którego realizację rozpoczęto 1 września 2017 roku a zakończenie przewidziane jest na dzień 30 czerwca 2018 roku, po raz pierwszy był realizowany w partnerstwie z Fundacją "MERKURY".

W uroczystym spotkaniu podsumowującym rezultaty projektu udział wzieli: Ewa Burdek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, Anna Szymkiewicz – skarbnik Gminy Świdnica, Marta Sys – przedstawiciel Fundacji "MERKURY", osoby uczestniczące w projekcie oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

- Zakończenie projektu to bardzo ważny moment, który sprzyja podsumowaniom i skłania do refleksji. Jestem zadowolona z realizacji projektu "Aktywnie w Gminie Świdnica". Składam podziękowanie wszystkim, którzy byli zaangażowani w jego realizację i przyczynili się do osiągnięcia rezultatów projektu. Natomiast wszystkim osobom, które uczestniczyły w projekcie gratuluję i życzę powodzenia oraz sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym i jak najlepszego wykorzystania nabytych w projekcie umiejętności i kwalifikacji zawodowych – mówiła do zebranych Ewa Burdek, kierownik GOPS.

Również skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz złożyła gratulacje uczestnikom projektu oraz zachęcała do podejmowania dalszych działań prowadzących do aktywizacji mieszkańców gminy Świdnica. Swoimi doświadczeniami z realizacji projektu podzielili się także przedstawicielka Fundacji "MERKURY", pracownicy socjalni oraz uczestnicy projektu.

Widząc szanse płynące z pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań oraz możliwość udzielania dodatkowego wsparcia swoim klientom – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w przyszłości będzie czynił starania o dalsze pozyskiwanie środków unijnych.

Całkowita wartość Projektu "Aktywnie w Gminie Świdnica" wyniosła: 151.100,00 zł, w tym wkład własny stanowiła kwota: 23.000,00 zł.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

czwartek, 28.06.2018 10:39
odciąć ich od zasiłków od razu im się aktywność podniesie....