[FOTO] VIII kadencja rady gminy Dobromierz przechodzi do historii

środa, 27.3.2024 16:46 149 0

Za nami ostatnia sesja ósmej kadencji Rady Gminy Dobromierz. W pierwszej części sesji, zgodnie z porządkiem obrad radni podjęli ważne dla funkcjonowania gminy uchwały – wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie gminy, zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową, określono zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz przyjęto Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Dobromierz na lata 2024-2030.

W trakcie obrad przedstawiono również informację o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Gminie Dobromierz za rok 2023.

Podsumowania działań dobromierskiego samorządu dokonał wójt Jerzy Ulbin, zwracając uwagę, że przeprowadzono wiele kosztownych inwestycji na niespotykaną skalę. Gmina Dobromierz dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu radnych, sołtysów, pracowników i mieszkańców pozyskała wielomilionowe dotacje, które pozwoliły na jej rozwój i przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców m.in. poprzez budowę kanalizacji, wodociągów, inwestycje w infrastrukturę drogową, oświatę, zagospodarowanie przestrzeni publicznej i przede wszystkim rozwój strefy gospodarczej i pozyskanie inwestorów, co niewątpliwie jest największym sukcesem mijającej kadencji.

W porządku obrad nie mogło zabraknąć wzajemnych podziękowań za rzetelną i pełną zaangażowania pracę, dzięki której możliwe było zrealizowanie założonych przedsięwzięć na rzecz poprawy życia mieszkańców. Wójt Jerzy Ulbin i przewodniczący rady Piotr Rusek przekazali podziękowania radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz obecnemu na sesji radnemu Powiatu Świdnickiego Krystianowi Ulbinowi, dzięki któremu współpraca z powiatem przyczyniła się m.in. do przebudowy i remontu wielokilometrowych odcinków dróg, poboczy, budowy chodników czy przejść dla pieszych.

W mijającej kadencji Rada pracowała na rzecz lokalnej społeczności wyjątkowo długo. W 2018 roku radni zostali wybrani na pięcioletnią kadencję władz samorządowych lecz ze względu na wybory parlamentarne, które odbyły się w październiku ubr., kadencja samorządu została wydłużona do kwietnia 2024 roku. W tym czasie odbyły się 72 sesje, podczas których Rada Gminy Dobromierz przyjęła ponad 400 uchwał.

UG Dobromierz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)