Znalazłeś "skarb"? Musisz oddać

poniedziałek, 22.9.2014 09:08 1018 0

Przypadkiem znalazłeś coś dziwnego, przypominającego dawne narzędzie, broń, naczynie itd.? Postąp jak pani Agnieszka Skrzypnik z Kalinowic Górnych.

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach zorganizowało spotkanie z Markiem Kowalskim, przedstawicielem Wojewódzkiej Służby Konserwatorskiej, dotyczące  zasad postępowania ze znalezionymi zabytkami archeologicznymi.

- Chodzi nam o zlikwidowanie bariery między instytucją, placówką muzealną a człowiekiem, przede wszystkim tym, który coś odnalazł. Często słyszymy, że ktoś ma dylematy, co to jest to coś, co znalazł, czy to jest wartościowe, czy mnie nie wyśmieją? – mówił Marek Kowalski.

Odpowiedź okazuje się prosta, według prawa zabytki archeologiczne odkryte, znalezione przypadkowo czy też pozyskane w wyniku badań należą do Skarbu Państwa. Tak więc każdy, kto znalazł przedmiot (nawet w trakcie prac budowlanych), co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem powinien jak najszybciej zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków (tel. 74 842 64 18) lub władze samorządowe.

Organ powinien potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wydając odpowiedni dokument. Znalazca ma prawo, za każdym razem, do odpowiedniego wynagrodzenia (nagrody), może to być zarówno nagroda pieniężna jak i dyplom od ministra.

Ale czym dokładnie jest zabytek archeologiczny. Narodowy Instytut Dziedzictwa wyjaśnia, że jest tokażdy ślad działalności człowieka znajdujący się w ziemi lub pod wodą, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Można wyróżnić dwa typy zabytków archeologicznych: ruchome i nieruchome. Zabytki ruchome to przedmioty związane z działalnością człowieka w przeszłości, wytwory pracy ludzkiej, takie jak naczynia, narzędzia, ozdoby, broń, itp. Znacznie ważniejsze z perspektywy nauki i ochrony dziedzictwa są jednak nieruchome zabytki archeologiczne, nazywane też stanowiskami archeologicznymi. Są to obszary, w obrębie których występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je kontekstem, czyli bezpośrednim otoczeniem, układem warstw glebowych oraz zespołem danych, określających ich położenie. Mogą to być grodziska, cmentarzyska, pozostałości dawnych osad, nawarstwienia miast, nawarstwienia związane z funkcjonowaniem zamków, wsi historycznych, itd.

Jak podkreślał Marek Kowalski  ważne jest zaznaczenie jednej sprawy, jeśli ktoś znajdzie jakiś kamienny przedmiot, odłamek dawnej broni i postawi sobie na kominku, będzie to tylko przedmiot. Dzięki zgłoszeniu faktu znalezisko możliwe są badania nad tym przedmiotem, możliwe jest dopisanie do niego historii, z jakiego okresu pochodzi, do czego służy itd. Tak jak w Kalinowicach Górnych w gminie Ziębice.

- W styczniu zeszłego roku znalazłam na swojej działce, jak się później okazało, toporek z neolitu. Właśnie miałam wsiadać do samochodu, gdy na ziemi zobaczyłam dziwny kamień. Zaciekawiło mnie to, że miał on wydrążony otwór. Poszperałam po Internecie i jak się dowiedziałam, że przedmiot ten może mieć znaczenie historyczne powiadomiłam konserwatora zabytków – opowiada pani Agnieszka Skrzypnik, która wraz z synem prezentowała znalezisko podczas spotkania (można też było zobaczyć inne zaytki archeologiczne odnalezione na terenie gminy Ziębice).

 

PODSTAWA PRAWNA - KLIKNIJ TUTAJ

Dodaj komentarz

Komentarze (0)