Powstanie Centrum Energii Odnawialnej w ZST w Kłodzku

poniedziałek, 22.4.2024 09:44 415

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Rafała Olechy, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku  projekt  pn. „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” spełnił kryteria wyboru i uzyskał dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to 1 mln 661 tys. złotych.

Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku będzie realizował projekt "Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku", mający na celu stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno-badawczej dedykowanej energii odnawialnej dla zawodu technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej oraz zawodom kształconym w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku tj. technik logistyk, technik analityk, technik spedytor oraz magazynier. Projekt zakłada kompleksowy rozwój potencjału Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku poprzez edukację i praktyczne doświadczenia w dziedzinie zrównoważonej energetyki, logistyki i analityki. Głównym założeniem projektu jest modernizacja budynku E i utworzenie "Centrum Energii Odnawialnej" a także dostosowanie istniejących pracowni do nowoczesnych standardów edukacyjnych. Mimo spójnej polityki edukacyjnej istnieją różnice i dysproporcje pomiędzy ofertą edukacyjną w dużych aglomeracjach, a szkołami z powiatów leżących w dalszej odległości od stolicy Dolnego Śląską. Mają one duży wpływ na osiągane wyniki w nauce, umiejętności i kwalifikacje uczniów zdobyte w procesie edukacji oraz radzenie sobie na rynku pracy. Aby prawidłowo funkcjonować w nowym systemie szkolnictwa, Organ Prowadzący i Dyrektor Rafał Olecha regularnie podejmuję starania, aby młody człowiek mógł nie tylko ukończyć szkołę, ale jeszcze będąc w systemie edukacji uzyskał uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do świadomego wkroczenia na rynek pracy, podjęcia zatrudnienia w swoim zawodzie i utrzymania go. Oznacza to więc stworzenie takiej oferty edukacyjnej dla uczniów która spełniałaby oczekiwania pracodawców a także prężnie rozwijających się nowych obszarów OZE, LOGISTYKA czy ANALITYKA. Jedyną szansą dla rozwoju szkół jest więc uczestniczenie w projektach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

Projekt skupia się na rozwijaniu kompetencji technicznych w ramach kierunków zawodowych "Technik logistyk," "Technik analityk działający w branży chemicznej i laboratoryjnej," oraz "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Dodatkowo, planuje się utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w budynku dotychczas nie wykorzystywanym na cele edukacyjne i dedykowanego technikom urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Projekt adresowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnej społeczności, obejmując kompleksowy program edukacyjny i rozwojowy dla branż kształconych w Zespole Szkół Technicznych
w Kłodzku. W ramach projektu uczniowie będą poszerzać praktyczne umiejętności z zakresu logistyki i analizy danych, zdobywać specjalistyczną wiedzę dotyczącą energii odnawialnej oraz przygotowywać się do aktywnego uczestnictwa w rozwijających się branżach. Działania obejmą również rozwijanie umiejętności zawodowych z zakresu logistyki oraz tworzenie specjalistycznych zajęć z analizy danych chemicznych, realizować zadania wynikające z poszczególnych podstaw programowych i elementów związanych z egzaminami zawodowymi, a także  późniejszym funkcjonowaniem na lokalnym rynku pracy. Szkolenia praktyczne odbędą się w nowoczesnym laboratorium Centrum Energii Odnawialnej.

Dzięki projektowi:

- Uczniowie będą mieli dostęp do nowoczesnych pracowni i sprzętu, co poprawi jakość kształcenia.

- Uzyskają dostęp do praktycznych zajęć z energii odnawialnej zwiększy kwalifikacje uczniów, co może zwiększyć ich szanse na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Poprawa infrastruktury edukacyjnej umożliwi rozwój praktycznych umiejętności uczniów, co jest kluczowe dla przyszłego sukcesu zawodowego.

- Nauczyciele będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii związanych z energią odnawialną.

- Projekty edukacyjne związane z energią odnawialną przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej.

- Uczniowie, którzy zdobędą nowoczesne umiejętności w obszarze energii odnawialnej, staną się bardziej atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, co z kolei przyczyni się do zwiększenia potencjału zatrudnienia w regionie.

- Nowoczesna infrastruktura może przyciągnąć zainteresowanie przedsiębiorstw z sektora energii odnawialnej, co może prowadzić do partnerskich inicjatyw i programów stażowych dla uczniów.

- Dostęp do nowoczesnych pracowni i sprzętu może pobudzić innowacyjność wśród uczniów, co może przekładać się na rozwój nowych technologii w przyszłości.