komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 20 kwietnia 2019

Czeslawa, Agnieszki

Oświadczenie Fundacji Zamek Leśna Skała dot. sytuacji Zamku w Szczytnej i funkcjonującego tam DPS-u

wtorek, 15.1.2019 14:01 , komentarze: 116 , odsłony: 27635
kategorie artykułu:

Przedstawiciele Fundacji Zamek Leśna Skała odpowiadają na oświadczenie, jakie niedawno wydane zostało przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Sprawa dotyczy obecnej sytuacji Zamku w Szczytnej oraz funkcjonującego tam Domu Pomocy Społecznej. Poniżej publikujemy treść otrzymanego pisma.

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny już od ponad 12 lat zmaga się z problemami, związanymi z posiadaniem obiektów przy ulicy Zamkowej 8 w Szczytnej. Najpierw umowa użyczenia, a następnie umowa dzierżawy regulowała zasady korzystania przez Powiat Kłodzki z Zamku Leśna Skała. Umowa dzierżawy trwała do dnia 31 grudnia 2018 roku.

W 2016 roku władze Zgromadzenia odstąpiły ostatecznie od formuły przedłużenia dzierżawy po 31 grudnia 2018 roku i prowadziły wyłącznie rozmowy ze Starostwem w Kłodzku w przedmiocie sprzedaży Zamku Leśna Skała Powiatowi Kłodzkiemu. Zgromadzenie, pismem z dnia 21 kwietnia 2016 roku wyraźnie oświadczyło, że nie jest możliwe przedłużenie stosunku dzierżawy po dniu 31 grudnia 2018 roku, gdyż taki sposób regulacji nie rozwiąże problemu standaryzacji obiektu DPS oraz rozwoju regionu pod kątem turystycznym. Koncepcja inwestycji w obcym środku trwałym nie jest bowiem rozwiązaniem właściwym dla jednostek samorządu terytorialnego, co potwierdzały także władze Powiatu na podstawie informacji pochodzących z RIO i NIK. Rozważana więc była wyłącznie koncepcja sprzedaży obiektu Powiatowi Kłodzkiemu, aby jego władze mogły ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Program ten przewidywał dostęp do środków unijnych dla rozbudowy istniejącej infrastruktury spójności społecznej o bardzo dużym progu dofinansowania (szczególnie dla podmiotów publicznych). Powiat odrzucił ofertę Zgromadzenia i sprzedaż nie doszła do skutku.

Co najmniej od roku 2016 władze Powiatu wiedziały, że umowa dzierżawy nie zostanie przedłużona i wygaśnie z dniem 31 grudnia 2018 roku. Zgromadzenie odrzuciło także propozycję przejęcia prowadzenia DPS, gdyż nie mieści się to w jego charyzmacie, o czym władze Powiatu także zostały pisemnie powiadomione. Stanowisko to zostało powtórzone po raz kolejny pismem z dnia 28 sierpnia 2017 r.

W ocenie władz Zgromadzenia budynek przy Zamkowej 8 w Szczytnej (w jego aktualnym stanie technicznym) nie pozwala na dalsze świadczenie w nim usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dlatego też Zgromadzenie nie przystąpiło z ofertą wynajmu nieruchomości, w związku z ogłoszonym w 2017 roku przez Powiat Kłodzki naborem ofert na wynajem obiektu przystosowanego do prowadzenia domu pomocy społecznej. Zgromadzenie nie przystąpiło z ofertą, gdyż nie dysponowało obiektem spełniającym wymagania, zawarte w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Władze Starostwa nie potrafiły od wielu lat rozwiązać problemu zmiany lokalizacji DPS-u, choć wiedziały, że po dniu 31 grudnia 2018 roku nie będą miały tytułu prawnego do dalszego korzystania z obiektu przy ul. Zamkowej 8 w Szczytnej. Starostwo nie radzi sobie z tym problemem, choć prowadzenie placówek opiekuńczych stanowi zadanie własne Powiatu Kłodzkiego. Władze Powiatu grały i nadal grają na emocjach lokalnej społeczności, rozpowszechniając informacje, że to Misjonarze ponosić będą całkowitą winę za likwidację DPS, jeżeli umowa z Powiatem nie zostanie przedłużona.

W lutym 2017 roku powstała Fundacja Zamek Leśna Skała (Fundacja ZLS), której celem statutowym jest m.in. rewitalizacja Zamku Leśna Skała i jego adaptacja dla celów, związanych z uruchomieniem usług turystycznych.

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny oddało z dniem 1 stycznia 2019 roku w dzierżawę obiekty budowlane przy ulicy Zamkowej 8 w Szczytnej Fundacji ZLS. Umowa dzierżawy przewiduje możliwość poddzierżawy Powiatowi Kłodzkiemu obiektów, składających się na Zamek Leśna Skała na okres niezbędny do przeprowadzenia zmiany siedziby Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej.

Budynek Zamku Leśna Skała jest w złym stanie technicznym. Zamek Leśna Skała wymaga nakładów, w tym rewaloryzacji wymaganej dla zabytku nieruchomego, który objęty jest wpisem do rejestru zabytków. Oddanie Zamku Leśna Skała w dzierżawę Fundacji ZLS jest próbą rozwiązania dwóch istotnych problemów społecznych. Pierwszy wiąże się z potrzebą budowy na terenie Szczytnej nowego, w pełni wystandaryzowanego obiektu, który spełniać będzie warunki techniczne dla świadczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Władze Szczytnej już w sierpniu 2016r. ogłosiły przetarg na oddanie ponad 13 ha gruntów przy ul. Górskiej w wieczyste użytkowanie z przeznaczeniem m.in. na budowę domu opieki społecznej. Przetarg wygrała Spółka Polski Węgiel Dystrybucja Sp. z o.o. Przed i po przetargu prowadzone były rozmowy z Burmistrzem Szczytnej oraz Starostą Kłodzkim dot. m.in. planów budowy nowej placówki DPS przez zainteresowanych inwestorów. Podczas spotkań przedstawiono różnorakie formy finansowania inwestycji, łącznie z przekazaniem części gruntów przy ul. Górskiej na ten cel. Ostatnio w listopadzie 2018 roku rozważana była koncepcja oddania nieruchomości wraz z nowym budynkiem dla DPS w wieloletnią dzierżawę, także z opcją nabycia przez Powiat (możliwość wykupu nieruchomości, bądź alternatywnie dalsza jej dzierżawa; w formule tej Powiat miał nie ponosić kosztów budowy placówki). Ta koncepcja jest nadal aktualna ze stronu inwestorów, tym bardziej, że w ostatnich miesiącach inwestorzy rozmawiali z przedstawicielami Gminy Szczytna i Starostwa w Kłodzku w temacie modyfikacji niezrealizowanego projektu z lat 2009/2010 na budowę nowego DPS z lokalizacją w Szczytnej. Projekt zlecony był przez Powiat Kłodzki. Powiat posiada majątkowe prawa autorskie do tego opracowania.

Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się inwestorów jest ogromną szansą, aby w Szczytnej powstał nowoczesny obiekt, który zapewni pacjentom godziwe warunki pobytu. Takie rozwiązanie gwarantuje także utrzymanie etatów personelu DPS i wyklucza potrzebę likwidacji placówki oraz relokacji pacjentów do innych tego typu placówek na terenie Powiatu.

Z drugiej strony przeniesienie siedziby DPS do Szczytnej otworzy ogromne możliwości dla nowego zagospodarowania Zamku Leśna Skała pod kątem rozwoju turystyki regionalnej. Dotychczas Zamek Leśna Skała był zamknięty dla ruchu turystycznego. Rewitalizacja tego obiektu przez Fundację ZLS spowoduje powstanie nowych miejsc pracy i wygeneruje ruch turystyczny, który jest motorem dla rozwoju gospodarczego w rejonach podgórskich.

Wiele jednak zależy od przychylności władz samorządowych, gdyż to one muszą chcieć zadbać o polepszenie bytu swych podopiecznych z DPS i przejawić konkretną inicjatywę w zakresie uruchomienia procedur przetargowych na dzierżawę nowego obiektu dla DPS.

Poniżej kalendarium:

I. 2006r. - umowa użyczenia Zamku Leśna Skała Powiatowi Kłodzkiemu, w której Powiat zobowiązał się do opuszczenia nieruchomości do 31 grudnia 2009r., dalej umowa dzierżawy przedłużana aneksami (31 grudnia 2018 roku data wygaśnięcia umowy),

II. 2009/2010r. - gotowy projekt architektoniczny nowego DPS z lokalizacją w Szczytnej, zlecony przez Powiat Kłodzki; grunt pod budowę przekazany Powiatowi  przez Gminę Szczytna; projekt niezrealizowany,

III. sierpień 2016r. - przetarg ogłoszony przez Gminę Szczytna na oddanie ponad 13 ha gruntów przy ul. Górskiej w wieczyste użytkowanie, który wygrała Spółka Polski Węgiel Dystrybucja Sp. z o.o.; przeznaczenie gruntów: m.in. budowa domu opieki społecznej,

IV. przed i po przetargu - prowadzenie rozmów z burmistrzem Szczytnej oraz starostą dot. budowy nowej placówki DPS, oferowanie różnorakich form finansowania inwestycji łącznie z przekazaniem części gruntów przy ul. Górskiej na ten cel,

V. luty 2017r. - powstanie Fundacji Zamek Leśna Skała i poinformowanie Powiatu o przygotowaniu się do działań mających na celu rewitalizację itd. Zamku,

VI. marzec 2017r. - spotkanie w DPS Zamek z udziałem starosty, burmistrza Szczytnej, Fundacji ZLS z pracownikami DPS, poinformowanie o przyszłych działaniach Fundacji, planach budowy nowego DPS i przeniesieniu wszystkich pensjonariuszy do nowej placówki z zachowaniem miejsc pracy, powstanie nowych miejsc pracy,

VII. lipiec 2017r. - ogłoszenie przez Powiat naboru ofert na dzierżawę obiektu pod DPS na terenie Powiatu; brak ofert,

VIII. październik 2017r. - wystąpienie Powiatu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie budowy nowego DPS; (z treści pisma wynika, że władze Powiatu Kłodzkiego mają świadomość, iż nowym dzierżawcą będzie Fundacja ZLS);

IX. listopad 2017r. - odpowiedź z Ministerstwa negatywna, wskazująca, iż prowadzenie DPS jest zadaniem własnym Powiatu itd.,

X. listopad 2018r. - ostatnia z rozmowa ze Starostą, w której uczestniczył również przedstawiciel firmy budowlanej; propozycja budowy DPS,

XI. listopad/grudzień 2018r. - dwa spotkania z dyrektorem PCPR, dyrektorem DPS Zamek, kilkoma dyrektorami innych DPS-ów zlokalizowanych na terenie powiatu w sprawie budowy DPS, jego wielkości, lokalizacji, wyposażenia, przedstawienie kosztów budowy oraz szacunkowej wysokości czynszu dzierżawnego itp.

Przedstawiciele fundacji podkreślają, iż nie godzą się na rozlokowanie pensjonariuszy szczytniańskiego DPS-u, do innych tego typu placówek w Polsce i dlatego od dwóch lat prowadzą w tej sprawie rozmowy z powiatem kłodzkim. Fundacja Zamek Leśna Skała nie chce przejąć zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej, zaznacza jednak, iż znalazła środki na wybudowanie nowego DPS-u (na ul. Górskiej w Szczytnej) i wyraża chęć wydzierżawienia go, a tym samym przeniesienia tam zarówno pensjonariuszy, jak i pracowników.  W kwestii mieszczącej się na terenie obiektu kaplicy przedstawiciele fundacji informują, iż pozostanie miejscem kultu i nadal będzie pełnić tę funkcję. Zostanie ona jednak wyremontowana oraz odrestaurowana. 

 

Czytaj także: 

Nowy dzierżawca zamku w Szczytnej. Co dalej z DPS-em?[Foto]

 

Wasze komentarze

Badzo dobra inicjatywa. W pełni popieram i 3mam kciuki. Moze...
wtorek, 15.01.2019 14:08 autor: Mieszkanka Szczytnej
w pełni popieram i cieszę się, że w końcu coś
wtorek, 15.01.2019 20:18 autor: Maryla
I ja dołączam się do tych pozytywnych głosów, chociaż jestem...
czwartek, 17.01.2019 12:23 autor: Andrzej P. Szczecin
No, to kłania się "Tango" Mrożka i dialog Polaków na...
piątek, 18.01.2019 12:17 autor: Andrzej P. Szczecin
Także popieram te inicjatywę.
czwartek, 17.01.2019 13:07 autor: Rysiek
Ale ty jestes naiwny.zamek stanie sie ruina.i to nie jest...
piątek, 18.01.2019 13:16 autor: Obserwator
Jednak logicznie myśląc, należy zadać sobie pytanie, po co fundator...
piątek, 18.01.2019 20:57 autor: Andrzej P. Szczecin
Jaki fundator wybuduje obiekt w kilka miesiecy bo tylko naiwni...
piątek, 18.01.2019 21:36 autor: Obserwator
No, nie wiem. Nie byłbym takim smerfem Marudą. Każdemu trzeba...
sobota, 19.01.2019 11:55 autor: Andrzej P. Szczecin
Fajnie tobie tak pisać bo to nie ciebie zwalniają po...
sobota, 19.01.2019 21:02 autor: Trochę empatii człowieku
Może nie będzie aż tak źle. Nawet gdyby niepełnosprawni musieli...
poniedziałek, 21.01.2019 06:43 autor: Andrzej P. Szczecin
Widzę że masz bujną fantazję, chyba za dużo telewizji...Szczytna to...
poniedziałek, 21.01.2019 12:14 autor: Cwaniakom mówimy NIE
Bujna fantazja, to nic złego. Dzięki niej zawsze stawał się...
wtorek, 22.01.2019 16:45 autor: Andrzej P. Szczecin
Dokładnie. WSYTD. Ani powiat ani gmina nic nie robia od...
środa, 16.01.2019 12:43 autor: JESTEM ZA ROZWOJEM SZCZYTNEJ
A nie jest ci wstyd ze jakas szemrana fundacja i...
piątek, 18.01.2019 08:26 autor: Obserwator
Proszę czytać ze zrozumieniem. NIKT ZAMKU NIE SPRZEDAJE!!!
piątek, 18.01.2019 13:36 autor: piter
Ciekawe ile razy go odwiedzicie o ile fundacja w ogóle...
czwartek, 17.01.2019 19:10 autor: mieszkaniec
Co ty chcesz tam zwiedzac? Zamek w Szczytnej to nie...
czwartek, 17.01.2019 19:59 autor: Obserwator
Z kalendarium widać że panu staroście 2 kadencje to za...
piątek, 18.01.2019 09:56 autor: droga krajowa
Sprawa DPSu ciągnie się od wielu lat. Była kiedyś propozycja...
wtorek, 15.01.2019 15:31 autor: Niezidentyfikowany Obiekt Latają
bardzo to przykre, jednak wszyscy wiemy ze prawdziwe. skąd ci...
wtorek, 15.01.2019 16:11 autor: Mieszkanka Szczytnej
JESTEM ZA ROZWOJEM SZCZYTNEJ POPIERAM JEJ ROZWÓJ, W KOŃCU MAMY...
środa, 16.01.2019 12:49 autor: POPIERAM ROZWOJ SZCZYTNEJ
Prawda. Pamietam to doskonale. Jest jak piszesz.
środa, 16.01.2019 19:12 autor: Jasiek
PRAWDA I RZECZYWISTOŚĆ W TEMACIE ZAMKU W SZCZYTNEJ: 1....
środa, 16.01.2019 11:17 autor: OBSERWATOR
Przez takich knowaczy jak ty żadna inwestycja nie moze miec...
środa, 16.01.2019 12:30 autor: POPIERAM ROZWOJ SZCZYTNEJ
Skoro "pracowałes" tzn. że POWAŻNIE O TYM MYŚLĄ!!! - bardzo...
środa, 16.01.2019 14:01 autor: JESTEM ZA ROZWOJEM SZCZYTNEJ
Proszę nie wypowiadać się w moim imieniu nie życzę sobie...
środa, 16.01.2019 16:22 autor: Mieszkanka od zawsze
A Szpaniera tam nie ma?
wtorek, 15.01.2019 17:39 autor: Olga
Nie ma ale jest ekipa z AmberGold
wtorek, 15.01.2019 17:49 autor:
Gdzie jest Starosta???? Niech się tłumaczy za te lata okłamywania...
wtorek, 15.01.2019 14:32 autor: Karol z Dusznik
Bo drogi kolego oni tylko za to potrafią brać pieniądze:...
wtorek, 15.01.2019 14:44 autor: Krzysiek
Zielonym już jest trawa wszędzie na wiosnę będzie co jeść...
środa, 16.01.2019 09:50 autor: Zielono mi jak śpiewał Pan WOdec
Krzysiek. Zgadzam się z Tobą w 100 procentach!
wtorek, 15.01.2019 14:48 autor: Karol z Dusznik
A ten polski węgiel nie ma czasami powiązania z fundacja...
środa, 16.01.2019 09:26 autor: Mieszkanka
w pełni popieram
wtorek, 15.01.2019 20:19 autor: Maryla
oczywiście w pełni popieram rozwój
wtorek, 15.01.2019 21:39 autor: Maryla
A ktoś napisał z fundacji ile chcą za wybudowanie ,...
wtorek, 15.01.2019 20:30 autor: Coś nie tak
Jak dla mnie to sprawa dla prokuratora.
środa, 16.01.2019 07:45 autor: Dgg
Jezeli ta czarna sekta miala od 12 lat taki problem...
wtorek, 15.01.2019 22:59 autor: Obserwator
Zgadzam się z tobą napisałeś prawdę
środa, 16.01.2019 02:17 autor:
Starostwo nic nie zrobiło .Czekali na cud podpisania umowy przez...
wtorek, 15.01.2019 16:43 autor: Były pracownik
Chcą robić kasę a nie tam utrzymywać jakichś biednych i...
wtorek, 15.01.2019 14:53 autor: szczytnianin
Biznes prowadzi się po to żeby zarabiać i inwestować, żeby...
wtorek, 15.01.2019 15:07 autor: Szczytniak
Zgadzam się z Tobą. Najważniejsze ze są perspektywy na rozwój,...
wtorek, 15.01.2019 15:16 autor: Mieszkanka Szczytnej
Twoim zdaniem Misjonarze Św. Rodziny są od robienia biznesów?
wtorek, 15.01.2019 16:37 autor: szczytnianin
To ich własność. Mogą z tym robić co chcą. Tak...
wtorek, 15.01.2019 16:41 autor: Vader
Heh a jakie teraz mamy sądy? :)))
wtorek, 15.01.2019 18:00 autor: szczytnianin
A swoją własność prywatną byś oddał?
wtorek, 15.01.2019 16:40 autor: autorka
Ale nie należy i nie rozumiem o co ci chodzi....
wtorek, 15.01.2019 17:52 autor: Mieszkanka Szczytnej
Z jakiej niby racji????
wtorek, 15.01.2019 17:49 autor: autorka
Czy Fundacja ma jakieś biuro pod adresem Zamkowa 8 ?
wtorek, 15.01.2019 14:07 autor: :)

wczoraj, 21 godz temu
5
czwartek, 18.4.2019 12:40
3
poniedziałek, 15.4.2019 20:02
156
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ABC OGRODU
ABC OGRODU
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele