Ostatnia przed świętami sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

poniedziałek, 28.11.2022 14:34 300 0

28 listopada 2022 r. odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego. Z ważniejszych punktów, nad którymi głosowali radni było m.in.:

• Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

• Określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023.

• Określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok, utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta” w Nowej Rudzie i nadania jej statutu. 

• Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2020-2021, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2023, przeprowadzonej w dniach 28 września 2022 r. i 11 października 2022 r.

Bardzo miłym akcentem w trakcie sesji była wizyta podopiecznych z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku, którzy przekazali życzenia radnym oraz przygotowali własnoręcznie wykonane upominki świąteczne. Również radni po zakończonej sesji, złożyli swoje życzenia oraz podziękowania z okazji nadchodzących świąt dla mieszkańców powiatu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)