Organizacja oświaty, inwestycji i programów realizowanych w obiektach oświatowych Gminy Nowa Ruda

piątek, 27.10.2017 10:36 1156 0

Od września br. na terenie Gminy Nowa Ruda funkcjonuje 5 publicznych przedszkoli samorządowych, z czego 3 placówki wchodzą w skład zespołów, a dwie placówki działają samodzielnie. W sumie do przedszkoli uczęszcza 249 dzieci, nad którymi opiekę sprawuje 19 wychowawców. 
W sieci placówek oświatowych funkcjonują również 3 publiczne szkoły podstawowe, do których zostały włączone dwa byłe gimnazja. Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 571 dzieci, a w klasach gimnazjalnych edukację kończy 129 uczniów. W szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych łącznie zatrudnieni są nauczyciele na 74 etatach. 
W wyniku przeprowadzonej reformy żadna z dotychczasowych placówek oświatowych nie została zlikwidowana oraz nie zwolniony został żaden nauczyciel. Na zadania w zakresie edukacji w budżecie Gminy Nowa Ruda zabezpieczono w bieżącym roku blisko 15 milionów zł, co stanowi prawie 1/3 wszystkich wydatków budżetowych.

Oprócz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty, w ostatnim okresie w obiektach oświatowych wykonano szereg prac modernizacyjnych, związanych m.in. z rozbudową bazy sportowej i pracami termomodernizacyjnymi.
 
W związku z tym, że największe potrzeby były w zespole szkolno-przedszkolnym w Ludwikowicach Kł., to tam zrobiono najwięcej inwestycji. Pierwszą z nich było wybudowanie kompleksu boisk sportowych. Jego budowa zakończyła się w ubiegłym roku, a całość inwestycji to koszt ponad 700 tys. zł z czego blisko 190 tys. pochodziło z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego. Dzięki powstaniu tego obiektu młodzież szkolna może korzystać z boiska o nawierzchni poliuretanowej, na którym mogą grać w piłkę ręczną koszykówkę i siatkówkę. Wykonane w ramach projektu oświetlenie umożliwia korzystanie z obiektu także po zmroku. Zamontowane ogrodzenie i monitoring zapewniają bezpieczne korzystanie z obiektu i chronią go przed dewastacją. 
 W ostatnim okresie na budynku szkoły w Ludwikowicach Kł. został przebudowany dach i na poddaszu została zmodernizowana baza edukacyjna. W związku z tym, że budynek wpisany był do ewidencji zabytków koszt wymiany dachu wyniósł ponad 400 tys. zł. Dzięki dotacji ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 150 tys. zł udział gminy w zrealizowaniu zadania ograniczył się do 63% kosztów inwestycji. Wykonanie nowego pokrycia dachu i orynnowania zabezpieczyło budynek przed zalewaniem sal lekcyjnych i elewacji budynku. Dzięki przebudowie poddasza pozyskano sale, w których prowadzone są obecnie zajęcia logopedyczne oraz zajęcia pozalekcyjne. 
W bieżącym roku budynek szkoły został także poddany termomodernizacji. W związku z brakiem możliwości wykonania izolacji budynku ze styropianu, elewacja wykonywana została przy użyciu  specjalnych materiałów izolacyjnych. Koszt inwestycji to prawie 300 tys. zł, ale w związku z uzyskaną ponownie uzyskaną dotacją w wysokości 150 tys. zł, z budżetu gminy wydano jedynie 139 tys. zł. Wykonanie tej inwestycji nie tylko poprawiło wygląd zewnętrzny budynku, ale również przyczyniło się do ograniczenia zużycia opału i tym samym zmniejszeniem kosztów utrzymania obiektu. 
 Jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu przed budynkiem szkoły. W ramach zaplanowanych w budżecie środków finansowych będzie wykonany wjazd i brama dla autobusu dowożącego dzieci. Ponadto w tym roku przewidziano w budżecie gminy środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy przedszkola samorządowego i budowy sali gimnastycznej.  

Kolejną placówką z ogromnymi potrzebami był Zespół Szkól Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie. Brak sali gimnastycznej spowodował, że to właśnie ta inwestycja stała się priorytetową i już w ubiegłym roku rozpoczęła się jej realizacja. Łączny koszt inwestycji wyniesie 2.772.674  zł. Środki na realizację inwestycji Gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w wysokości 33% wartości inwestycji oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 44,03%. Prace na budowie realizowane są nieprzerwanie, a termin zakończenia inwestycji planowany jest w przyszłym roku. Sala gimnastyczna będzie posiadała wymiary 15x30 metrów, co umożliwi prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego, organizację zawodów sportowych i rozgrywek międzyszkolnych. Ważnym elementem projektu będzie także utworzenie w szkole profesjonalnej klasopracowni przyrodniczej, której dzisiaj brakuje.
W tym roku budynek szkoły został poddany termomodernizacji, której całkowity koszt wyniósł ponad 764 598 tys. zł, ale aż 85% środków pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zadania zostało wykonane:
- docieplenie ściany zewnętrznej szkoły,
- wymiana drzwi i okien zewnętrznych,
- modernizacja c.w.u. z montażem kolektorów słonecznych, 
- docieplenie stropów.
Wykonana termomodernizacja sprawi, że  dzieci i młodzież wreszcie nie będą musiały marznąć w czasie zajęć lekcyjnych, jak to miało miejsce w latach poprzednich.  

Poprawiając jakość wychowania nie zapomniano również o przedszkolu samorządowym w Bożkowie, w którym - w ramach realizowanego programu „Poznajmy się lepiej”  - zmodernizowano dwie sale zabaw i zakupiony nowe wyposażenie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 
  
Władze gminy korzystając z możliwości pozyskania środków unijnych na termomodernizację nie zapomniały również o przedszkolach samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie. Całość prac wyniesie 1 053 140,99 zł. 

Przed przystąpieniem do prac niezbędne było wykonanie odwodnienia i ocieplenia ścian fundamentowych w przedszkolu w Woliborzu oraz pilne przeprowadzenie prac związanych z przebudową wewnętrznej instalacji sanitarnej w Przygórzu. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano: 
- zabezpieczenie ścian piwnic przed zamakaniem,
- rozbiórkę i odtworzenie schodów wejściowych i chodników wokół budynku,
- wymianę drewnianych okien i drzwi zewnętrznych,
- termomodernizację ścian zewnętrznych i wykonanie wypraw tynkarskich, okładzin z płytek na cokołach i kominach,
- termomodernizację dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z blachy,
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych,
- montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła o mocy 13 kilowat,
- montaż kotła na pellet o mocy18,5 kilowata.
Poza termomodernizacją w przedszkolu prowadzone są prace związane z modernizacją sal, łazienek, kuchni, korytarzy (malowanie ścian we wszystkich pomieszczeniach, wykonanie w salach zajęć podłóg wraz z ułożeniem wykładzin obiektowych, wymiana drzwi wewnętrznych, montaż windy kuchennej).
  
W Woliborzu natomiast prace termomodernizacyjne objęły:
- zabezpieczenie ścian przed zamakaniem;
- termomodernizację ścian wraz z wykonaniem wypraw tynkarskich i okładzin ściennych,
- termomodernizację skosów dachu oraz ostatniego stropu nad całym obiektem wraz z wymianą pokrycia dachowego z blachy, rynien oraz rur spustowych,
- wymianę części okien,
- wymianę drzwi zewnętrznych w wejściach bocznych do budynku, 
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, 
- montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła o mocy 13 kW, 
- montaż kotła na pellet o mocy 25 kW.
Poza termomodernizacją w przedszkolu przeprowadzono prace związane z modernizacją sal, korytarzy i kuchni, a także modernizacją terenu wokół przedszkola polegającą na ułożeniu kostki betonowej oraz wykonaniu żwirowej opaski budynku.

Wymienić jeszcze należy zakres wykonanych prac w przedszkolu w Jugowie, a mianowicie:
- termomodernizację ścian zewnętrznych i wykonanie wypraw tynkarskich, okładzin z płytek klinkierowych na cokołach,
- termomodernizację skosów dachu oraz ostatniego stropu nad obiektem,
- wymianą deskowania stropu, pokrycia dachowego z blachy, rynien oraz rur spustowych, 
- remont kominów,
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, 
- montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła o mocy 13 kW,
- montaż kotła na pellet o mocy 25 kW, 
- montaż powietrznej pompy ciepła.
Poza termomodernizacją w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie przeprowadzono malowanie ścian w salach, na korytarzach i w kuchni.

Warto wymienić również programy, w jakich uczestniczyły placówki oświatowe.
  
Program „Umiem pływać” jest realizowany w gminie od kilku lat. W ramach realizacji programu uczniowie klas pierwszych uczestniczą w  zajęciach nauki pływania. Dzięki programowi, w ubiegłym i obecnym roku, w zajęciach uczestniczą dwie grupy piętnastoosobowe ze wszystkich szkół naprzemiennie. Od 18 września do 20 listopada br. na basen będą jeździły dzieci ze szkoły podstawowej w Jugowie.

Młodzież szkolna z terenu gminy uczestniczyła w projekcie „Junior Sport”, który skierowany był do uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych. Celem programu było wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, upowszechnienie sportu wśród uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w takich dyscyplinach tj. lekkoatletyka, gry zespołowe, sporty sezonowe. Udział w programie wzięły szkoły podstawowe z Bożkowa, Jugowa i Ludwikowic Kł. W ramach projektu poza realizacją zajęć pozalekcyjnych do szkół przekazano sprzęt sportowy.
   
Kolejnym projektem, mającym na celu zdobywanie nowych umiejętności ruchowych i podnoszenie sprawności fizycznej, był program „Mały Mistrz”. Program skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczestniczyło w nim łącznie 50 dzieci ze szkół podstawowych w Bożkowie, Jugowie i Ludwikowicach Kł. Kontynuacją programu Mały Mistrz jest Program Sprawny Dolnoślązaczek, który od 1 września br. do 5 maja 2018r. realizowany będzie w szkołach podstawowych w Bożkowie, Jugowie i Ludwikowicach Kł. Dzięki udziałowi w programie nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego podczas zajęć z wychowania fizycznego wspierani są przez nauczycieli wychowania fizycznego.  

Dzieci i młodzież z gminy uczestniczą również w programie „Szkolny Klub Sportowy”, skierowany zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i uczniów klas gimnazjalnych. Celem programu jest podniesienia aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Program realizowany jest od 9 stycznia do 30 listopada 2017 r.

Uczniowie klas IV i VI szkoły podstawowej w Jugowie uczestniczą w projekcie pod nazwą „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”, który finansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Celem programu jest promocja aktywności ruchowej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenach leśnych oraz udział w olimpiadzie sportowej. Szkoła z Jugowa w ramach projektu otrzymała także sprzęt sportowy.  Na zakończenie projektu odbędzie się olimpiada sportowa dla dzieci z udziałem polskich lekkoatletów – medalistów mistrzostw Europy i Świata.

W  Gminie Nowa Ruda realizowany jest również rządowy program Bezpieczna +, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Program realizowany jest przez uczniów szkół podstawowych w Jugowie i Ludwikowicach Kł.  W ramach programu realizowane są zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców, konkursy plastyczne, spotkania ze sportowcami, wyjazdy na wydarzenia sportowe i kulturalne, warsztaty kulinarne, spotkania ze służbami ratowniczymi. W ramach projektu zostaną zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
  
Od 1 września 2017 roku w Gminie Nowa Ruda rozpoczęła się realizacja projektu „Wiem, umiem, potrafię! - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego”. 
Przedmiotem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda tj. Szkoły Podstawowej w Jugowie oraz klas gimnazjalnych w Jugowie, Szkoły Podstawowej w Bożkowie oraz klas gimnazjalnych w Bożkowie do potrzeb 89 uczennic i 112 uczniów. W efekcie potrzeb ww. szkół, w projekcie zaplanowano: przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych, indywidualne wsparcie uczniów, doradztwo zawodowe, doposażenie bazy dydaktycznej, tj. pracowni przedmiotowych niezbędnych do prowadzenia zajęć, objęcie różnymi formami doskonalenia zawodowego 40 nauczycielek i 5 nauczycieli. 
Całkowita wartość projektu to 528 649,00 zł z czego 502 216,54 zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem ZIT AW. Projekt będzie realizowany do 30.06.2019 r.
 
Projekt „Poznajmy się lepiej” jest realizowany we  współpracy przedszkoli w Bożkowie i Hronovie. Dzięki udziałowi w w/w projekcie, w bieżącym roku realizowane są wspólne polsko-czeskie wycieczki dla dzieci, warsztaty dla nauczycieli oraz imprezy stacjonarne w obu przedszkolach. W sumie w ramach projektu realizowanych jest 18 wydarzeń.

Organizowany jest również program wymiany wakacyjnej ze szkołą w partnerskiej Gminie Somonino. W tegorocznym programie uczestniczyła grupa 40 uczniów wraz z opiekunami ze szkoły w Ludwikowicach  Kł. W ramach wymiany młodzieży uczestniczyła w kolonii letniej na Kaszubach, w miejscowości Borcz. Uczestnikom kolonii zapewniono wiele atrakcji, w tym: zwiedzanie Gdańska (Stare Miasto, Żuraw Gdański, Dwór Artura, Bazylikę Mariacką), zwiedzanie Gdyni (Centrum Nauki Experyment, Oceanarium w Gdyni), zwiedzanie Katedry w Oliwie, pobyt w Sopocie (spacer po molo, zwiedzanie Domu Zdrojowego, pobyt nad morzem),zwiedzanie skansenu we Wdzydzach, wejście na wieżę widokową Kaszubskie Oko, sprawdzenie sił w Ostrzyckim Parku Linowym.

źródło: UG Nowa Ruda

Dodaj komentarz

Komentarze (0)