Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja – cz. 1

piątek, 31.3.2023 19:53 598 0

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady.

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę
i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Co musisz przygotować:
    1.    dowód osobisty ( paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość- w przypadku barku numeru PESEL) – w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
    2.    dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie;
    3.    dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy tym okresie.

Co musisz zrobić:
    1.    umów się na wizytę telefonicznie lub samodzielnie poprzez stronę https://np.ms.qov.pl
    2.    udaj się do punktu na umówioną wizytę, zabierając dokumentację sprawy, jeżeli taką masz.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
    1.    poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
    2.    wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
    3.    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym,
    4.    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
    1.    poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
    2.    przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
    3.    przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
    4.    przeprowadzenie mediacji,
    5.    udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 74 865 75 11 w dniach urzędowania Starostwa Powiatowego ( poniedziałek-piątek ) w godzinach 7:30-15:30. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej lub elektronicznej npp@powiat.klodzko.pl
oświadczenie (wzór powyżej) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady.

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie w punkcie skrzynki pocztowej z napisem „NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - OPINIE”.

Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Kłodzku listownie na adres urzędu – ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, mailem npp@powiat.klodzko.pl lub telefonicznie pod nr 74 865 75 11.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)