Kontrola odpadów w Gminie Nowa Ruda

czwartek, 18.2.2016 12:10 1682 0

Zarządzeniem wójt gminy Nowa Ruda, określona została procedura przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowa Ruda.

Wójt sprawując kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, może wyznaczyć pracowników, którzy będą upoważnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych. Pracownik może również żądać pisemnych lub ustnych informacji w niezbędnym zakresie wraz z żądaniem okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Pracownicy przeprowadzają kontrolę na podstawie stosownych upoważnień. Pracownik przeprowadzający kontrolę posiada aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych udzielone przez Wójta Gminy Nowa Ruda oraz legitymację służbową.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda. Podczas kontroli dokonuje się również sprawdzenia, czy przy pojemnikach na odpady nie zostały zgromadzone odpady wielkogabarytowe (poza terminami ich zbiórki), gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne, których obowiązek selektywnego zbierania wynika z przyjętego Regulaminu.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi kontroli podlegają właściciele nieruchomości zamieszkałych objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrola właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami (np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych i zbierania powstałych na nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r., poz.1515) i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Do kontroli tej stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Procedura postępowania kontrolnego realizowana jest na podstawie uchwały Nr 265/XXXVI/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 17.04.2013 roku, poz.2634 – z poźn. zm.).

Dodaj komentarz

Komentarze (0)