Innowacyjne metody nauczania w kłodzkim gminazjum

środa, 28.1.2015 11:36 3008 0

W Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w okresie od lutego 2013 roku do grudnia 2014 roku realizowany był projekt mający na celu poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej placówki, wpływając na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów. Zakładał on odejście od tradycyjnych metod prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, na rzecz zajęć prowadzonych z wykorzystaniem zabaw, gier, łamigłówek, doświadczeń i platformy edukacyjnej. Umożliwiał także pracę w domu według indywidualnych potrzeb, uczniów. Dzięki temu wzrosła jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej gimnazjum.

W gimnazjum powstał Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK), z którego usług korzystają uczniowie i rodzice klas III. Indywidualne poradnictwo i doradztwo zawodowe, a także zajęcia grupowe prowadzone przez specjalistę we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, pozwolą uczniom na świadomy wybór dalszej drogi kształcenia i przygotują ich do wejścia na rynek pracy. Ponadto uczestnicy lig i zajęć wyrównawczych brali udział w zajęciach praktycznych w pracowniach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a najbardziej uzdolnieni zmagali się w konkursach międzyszkolnych obejmujących zagadnienia 3 lig – przyrodniczej, matematycznej i językowej.

W ramach projektu szkoła została doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane, podobnie jak platforma edukacyjna, nie tylko podczas zajęć projektowych, ale także po zakończeniu projektu w czasie zajęć ze wszystkimi uczniami.

Na uwagę zasługuje fakt, że działalność Szkolnego Ośrodka Kariery będzie kontynuowana a wdrożone programy i scenariusze zajęć pozalekcyjnych będą wykorzystywane w codziennej pracy z gimnazjalistami.

Projekt pn.: „Super Szkoła - innowacyjne metody nauczania w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku” realizowany był w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

www.gmina.klodzko.pl/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)