Do ponownej analizy...

środa, 24.9.2014 15:14 3121 0

Wracamy do sprawy Kanału Młynówka. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia złożenia fałszywych zeznań przez wiceburmistrza Kłodzka, Henryka Urbanowskiego. Zażalenie na to postanowienie wniósł właściciel małej elektrowni wodnej, Jerzy Pomachaczi. Kłodzki sąd uznał je za zasadne i uchylił postanowienie prokuratury.


Zdaniem sądu sprawa wymaga ponownej, wnikliwej analizy a w szczególności ponownej oceny zebranego w sprawie osobowego materiału dowodowego. 

W ocenie sądu decyzja o umorzeniu śledztwa jest przedwczesna, albowiem w toku przeprowadzonego w sprawie postępowania nie wyjaśniono w sposób należyty wszystkich okoliczności sprawy istotnych do jej prawidłowego rozstrzygnięcia a przedstawione przez pokrzywdzonego dowody - wbrew stanowisku prokuratora, uzasadniają podejrzenie przestępstwa z art. 233 § 1 kk, co obligowało nadzorującego dochodzenie prokuratora do jego dalszego prowadzenia – czytamy w uzasadnieniu sądu.  

Chodzi o sprawę dotyczącą Kanału Młynówka, w której wiceburmistrz Henryk Urbanowski zeznawał w charakterze świadka. 13 listopada 2013 r. przed kłodzkim zeznał On: „Nie wiem, kto podjął decyzję o zamknięciu wody w dniu 5 października 2010 roku myślę, że to wykonawca umowy...Ja nawet nie wiedziałem, że 5 października 2010 roku miała być zamknięta woda w kanale”. 

Zdaniem sądu jest to sprzeczne z faktami, gdyż wiceburmistrz Urbanowski z upoważnienia burmistrza Kłodzka osobiście podpisał pismo gminy miejskiej Kłodzko z dn. 17 września 2010 r. w związku z planowanym ograniczeniem wody w Kanale Młynówka. 

Sąd oceniając wiarygodność tego fragmentu zeznań wiceburmistrza, przytoczył także inną sprawę toczącą się przez Sądem Okręgowym w Świdnicy z 14 marca 2012 r. Tam, Henryk Urbanowski stwierdził, że „ W trakcie remontu strona pozwana zamknęła dostęp wody do kanału Młynówka z rzeki Nysy Kłodzkiej. Było to w październiku 2010 roku”.  Zdaniem sądu z fragmentu tych zeznań wynika, że decyzję o zamknięciu wody podjęła gmina miejska Kłodzko, a nie wykonawca inwestycji, co stoi w sprzeczności z zeznaniami Henryka Urbanowskiego złożonymi 13 listopada 2013 r. przed Sądem Rejonowym w Kłodzku. Wyjaśnienie tej rozbieżności stwierdzeniem, że wiedzę o tym fakcie wiceburmistrz Urbanowski posiadał jedynie z relacji głównego wykonawcy – sąd uznał za niewystarczające.  
 
Ponadto, wiceburmistrz Henryk Urbanowski zeznał, że zgodnie z umową podpisaną przez gminę miejską Kłodzko z generalnym wykonawcą, to właśnie główny wykonawca zobowiązany był do uzyskania formalno-prawnych dokumentów pozwalających na realizację zadania.

– Oczywistym jest, że na wykonawcy nie ciążył obowiązek uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, w tym pozwoleń wodnoprawnych, który to obowiązek spoczywał na inwestorze gminie miejskiej Kłodzko. Wskazać w tym miejscu należy, że Henryk Urbanowski osobiście podpisał i złożył zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Kłodzku zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 5 października 2010 r., wniosek o pozwolenie na budowę złożony do Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia 10 lutego 2011 r. i wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożony do Starostwa z dnia 20 stycznia 2011 r. Nie jest zatem prawdziwe stwierdzenie, że wszelkie wnioski dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego remontu Kanału Młynówka w Kłodzku składał wykonawca – czytamy w uzasadnieniu kłodzkiego sądu – Nie sposób przy tym zaakceptować poglądu przedstawionego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, że rola urzędników Urządu Miasta w Kłodzku w tym zakresie ograniczała się jedynie do przybijania pieczątek i składania podpisów, a zatem czynności stricte technicznych, a nie merytorycznych. 

Kłodzka Temida wskazała także na rozbieżność zeznań pozostałych świadków powołanych w tej sprawie. Sąd uznał zatem, że sprawa wymaga ponownej analizy i dopiero po uzupełnieniu materiału dowodowego możliwe będzie dokonanie prawidłowej oceny pod kątem zaistnienia znamion przestępstwa. 

Postanowienie sądu wraz z prośbą o komentarz przesłaliśmy  wiceburmistrzowi Henrykowi Urbanowskiemu. Poniżej publikujemy treść odpowiedzi.

W odpowiedzi na prośbę odniesienia się do Postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 7 sierpnia 2014r. ponownie informuję, iż nie posiadam żadnych wiadomości dot. Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu z dnia 01.04.2014r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku o uchyleniu ww. Postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku.
Nie komentuję Postanowienia Sądu ani Prokuratury ponieważ nie jestem stroną w powyższej sprawie.

Z poważaniem
Henryk Urbanowski

Dodaj komentarz

Komentarze (0)