Budżet powiatu kłodzkiego na 2023 rok uchwalony

środa, 28.12.2022 12:41 316 0

Będą mniejsze wpływy podatkowe.
Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, jednym z ważniejszych punktów obrad było przyjęcie Budżetu Powiatu Kłodzkiego na rok 2023.
Uchwała budżetowa zakłada dochody w wysokości
266 012 489,04 zł, a wydatki na poziomie 277 719 673,31 zł.
Budżet zamknął się DEFICYTEM w kwocie -11 707 184,27 zł, który będzie finansowany przychodami. PRZYCHODY zostały zaplanowane w kwocie – 15 980 480,27 zł, które obejmują m.in. wolne środki.
Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, przeciwko było 5.
Należy przypomnieć, że uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej powiatu na dany rok budżetowy.
Przedstawiony projekt budżetu na 2023 rok jest projektem na ciężkie czasy inflacji, drożyzny i wyższych cen energii.
Jest on ogromnym wyzwaniem w zapewnieniu ciągłości zadań do których zaliczane są m.in. remonty oraz inwestycje w powiecie.
Należy też zwrócić uwagę, że ogromnym problemem jest duży spadek w 2023 roku, bo aż o 7 555 961 mln zł - dochodów podatkowych przekazywanych przez państwo do budżetu powiatu.
Powoduje to automatycznie zmniejszenie wydatków m.in. na:
- remonty obiektów jednostek organizacyjnych powiatu tj.: domy pomocy społecznej,
  szkoły powiatowe, domy dziecka, szpital powiatowy,
- remonty dróg i mostów powiatowych,
- zadania inwestycyjne,  
- zabezpieczenie udziału własnego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz inne usługi i zakupy.
Szczególnie duże są potrzeby inwestycyjne w sieć dróg powiatowych. Ich realizacja uzależniona jest również od możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, a także wielkości środków własnych, dlatego Zarząd Powiatu złożył wnioski o dofinansowanie zadań majątkowych m.in. do:
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Ponadto dzięki dobrej współpracy i montażom finansowym Zarządu Powiatu z Gminami i Nadleśnictwami można planować dodatkowe remonty drogowe.
Należy zwrócić też uwagę, że dodatkowo przy realizacji zadań powiatu, występują bardzo niepokojące zjawiska niezależne od władz powiatu, jak:
- niewystarczający poziom dotacji na zlecone zadania rządowe,
- niewystarczający poziom udziałów w podatku PIT,
- niewystarczająca subwencja oświatowa,
- niewystarczające środki z Funduszu Pracy na utrzymanie PUP. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)