Abolicja w ZUS jeszcze do połowy stycznia

piątek, 19.9.2014 11:10 643 0

Ustawa abolicyjna umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Do Oddziału ZUS w Wałbrzychu oraz podległych mu jednostek terenowych do dziś wpłynęło prawie 3.2 tys. wniosków w tej sprawie. Warto się pospieszyć, bo wnioski można składać do 15 stycznia 2015 r.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek mogą złożyć osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Wniosek o abolicję mogą też złożyć spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 Jakie należności podlegają umorzeniu?

  • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,

  • odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,

  • opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby, które starają się o umorzenie należności w ramach ustawy abolicyjnej na dzień wydania decyzji o umorzeniu nie mogą mieć innych należności, które nie podlegają umorzeniu. Wyjątek stanowią należności z tytułu składek sprzed 31 grudnia 1998 r.

Należności, które nie podlegają umorzeniu, muszą być spłacone w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

Osoby, które raz złożyły już wniosek o abolicję, otrzymały decyzję o warunkach umorzenia i w ciągu 12 miesięcy nie udało im się spłacić należności – mogą złożyć taki wniosek jeszcze raz. Po otrzymaniu decyzji o warunkach umorzenia będą miały kolejne 12 miesięcy na ich spłatę i umorzenie długu.

Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są:

  • na stronie www.zus.pl,

  • na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie www.zus.pl.

ZUS Wałbrzych

Dodaj komentarz

Komentarze (0)