Wójt Łagiewnik z absolutorium za 2021 rok

piątek, 1.7.2022 11:15 1059 0

- 30 czerwca 2022 r podczas LIII Sesji Rady Gminy, otrzymałem wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2021. Radni naszej Gminy jednogłośnie stwierdzili prawidłowe działanie merytoryczne i finansowe organu wykonawczego. Jako Wójt Gminy Łagiewniki jestem odpowiedzialny za realizację budżetu i jest mi niezmiernie miło, że praca którą wykonałem wraz z moim zespołem, została oceniona pozytywnie. Chce w szczególny sposób podziękować Radnym Gminy Łagiewniki, pracownikom Urzędu Gminy , dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych, pracownikom GOKBiS , pracownikom GOPS, sołtysom oraz wszystkim organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom. Bez Państwa zaangażowania i wsparcia realizacja najwyższego budżetu w historii Gminy nie byłaby możliwa. Ten rok był również wyjątkowy pod względem pozyskanych środków. Kwota 18 mln umożliwia dalszy rozwój naszej Gminy. Mam nadzieję, że bieżący rok przyniesie mieszkańcom Gminy Łagiewniki jeszcze więcej satysfakcji ze wspólnie wykonanej pracy - informuje Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec.

                                                                   Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Łagiewniki

30 czerwca odbyła się szczególna Sesja Rady Gminy Łagiewniki - Sesja Absolutoryjna. W pierwszej jej części Wójt przedstawił Raport o stanie Gminy za 2021 rok:https://lagiewniki.esesja.pl/.../raport-o-stanie-gminy-za....Następnie Radni przystąpili do udzielenia wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Łagiewniki p. Jarosławowi Tyńcowi.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, Rada Gminy (organ stanowiący) ocenia pracę organu wykonawczego - Wójta w zakresie działalności finansowej gminy. Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021, informacji o stanie Gminy Łagiewniki, opinii Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radni przystąpili do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium.

Przebieg głosowania był następujący: 14 Radnych było za, nikt nie był przeciw oraz nikt nie wstrzymał się od głosu (jedna osoba nieobecna). Wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta gminy p. Jarosława Tyńca przyjęto jednogłośnie.

Rada doceniła ilość pozyskanych środków zewnętrznych w 2021 roku, a także, a może i przede wszystkim przemyślaną i pragmatyczną gospodarkę finansami Gminy. W sumie w 2021 roku Gmina złożyła 17 wniosków o dofinansowanie. Suma wszystkich projektów złożonych w 2021 r. wyniosła 20 217 795,33 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wyniosło 17 671 086,17 zł.

Gratuluję Panu Wójtowi otrzymania wotum zaufania i absolutorium, a Radnym jednomyślności w ich udzielaniu.

Chciałabym ze swojej strony podziękować za dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju naszej Gminy. Współpracę, która miała i ma charakter merytoryczny i konstruktywny, ale przede wszystkim skuteczny.

Dziękuję również za wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy Łagiewniki: radnym i sołtysom, pracownikom urzędu gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym - GOKBiS, GOPS, szkołom, przedszkolu, ZUK, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, klubom sportowym ,strażakom z OSP w gminie.

Dobromiła Szachniewicz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)