W poniedziałek sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

czwartek, 23.9.2021 22:34 226 0

Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa zaprasza na do udziału w 33. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji, która odbędzie się 27 września 2021 r. od godz. 12.00 w Sali Rycerskiej Ratusza, Rynek 1, Dzierżoniów.

Link do transmisji obrad

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 32 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (z dnia 30 sierpnia 2021 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa” - projekt nr 313.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości - projekt nr 314.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z budową lub przebudową ogólnodostępnych parkingów - projekt nr 315.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości wzwiązku z trwałą likwidacją barier architektonicznych dla osób z niepełnoprawnościami - projekt nr 316.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości wzwiązku ze zmianą sposobu ogrzewania - projekt nr 317.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2019-2023- projekt nr 318.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2021 rok - projekt nr 319.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - projekt nr 320.
 12. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Darakiewicz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)