komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 4 sierpnia 2020

Dominika, Protazego

Sugestie burmistrza Niemczy uznane za krzywdzące i obraźliwe

czwartek, 4.7.2019 08:00 , komentarze: 208 , odsłony: 52606
kategorie artykułu:

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem radnych Niemczy i artykułem burmistrza Niemczy.

                                    Oświadczenie większości radnych z Niemczy

Oświadczenie Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie artykułu pt. „Nie blokujmy naszym mieszkańcom szans na rozwój naszej gminy”podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Jarosława Węgłowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 8 ust. 3pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Niemcza Rada Miejska w Niemczy oświadcza, co następuje:

Rada Miejska w Niemczy oświadcza, że nie zgadza się z tezami zawartymi w artykule pt. „Nie blokujmy naszym mieszkańcom szans na rozwój naszej gminy” podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Jarosława Węgłowskiego i opublikowanym dnia 6 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niemcza, jednocześnie uznając zawarte tam sugestie nie tylko za krzywdzące dla radnych, a nawet za obraźliwe.

                                                      UZASADNIENIE

W wskazanym artykule postawiono tezę jakoby działania Rady Miejskiej w Niemczy „blokują mieszkańcom szanse na rozwój naszej gminy”. Burmistrz Miasta i Gminy w Niemcza Jarosław Węgłowski uznał, że nieuchwalenie przez Radę Miejską uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok opóźni realizację zadań inwestycyjnych.

Nikt z radnych nie kwestionuje wyłącznego uprawnienia Burmistrza do sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej. Należy jednak przypomnieć Burmistrzowi, że do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podjęcie konkretnej uchwały związanej z prowadzoną gospodarką finansową, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Zatem regulacje ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych zakładają konieczność współdziałania organu wykonawczego i stanowiącego przy podejmowaniu uchwał związanych z prowadzoną gospodarką finansową. Ujmując to w prostszy sposób, obowiązkiem Burmistrza było przygotowanie takiej uchwały, która zostałaby podjęta przez Radę Miejską. Przypominamy, że w tym celu Burmistrz spotkał się z 5 radnymi i podczas tego spotkania ustalono rozwiązania dotyczące zmiany budżetu, które byłyby do przyjęcia przez wszystkich radych. Podkreślamy, że propozycje radnych, które omawiano na tym spotkaniu były niezwykle istotne dla Gminy Niemcza oraz jej mieszkańców. Tymczasem Burmistrz nie uwzględnił tych ustaleń w przygotowanym projekcie uchwały. Co więcej projekt uchwały został przekazany radnym przed samą sesją Rady Miejskiej, co nie pozwoliło im na dokładne przeanalizowanie proponowanych zapisów, bowiem było one zupełnie inne od tych, które omawiano podczas opisanego spotkania.

Powyższe wskazuje, że to właśnie działania Burmistrza Miasta i Gminy w Niemczy Jarosława Węgłowskiego, blokują szanse rozwoju naszej gminy, bowiem przygotowuje on projekty uchwał, które nie są akceptowane przez radnych. Przypominamy Burmistrzowi, że wyłączna inicjatywa w sprawie projektów uchwał o zmianie budżetu, nie oznacza jednocześnie obowiązku przyjęcia tego projektu jako uchwały przez Radę. Natomiast obowiązkiem Burmistrza jest współdziałanie z Radą przy wprowadzaniu zmian do budżetu Gminy. Jeżeli Burmistrz nie realizuje tego obowiązku i przygotowuje takie projekty uchwał, które nie zostaną następnie uchwalone przez Radę, stanowi to działania symulujące troskę o dobro gminy i jej mieszkańców.

Odnoszą się do drugiej części artykułu, w której Burmistrz Miasta i Gminy w Niemczy porusza kwestię nieudzielenia mu wotum zaufania to należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Wydaje się, że Burmistrz Jarosław Węgłowski powinien sobie zadać pytanie jakie jego działania lub ich brak, w okresie od objęcia obowiązków do końca roku, wywołały taką reakcję Rady Miejskiej w Niemczy. Z pewnością będzie to bardziej zasadne niż publiczne skarżenie się na swój ciężki los. Należy przypomnieć Burmistrzowi, iż Rada, mając na uwadze jego zapewnienia złożone w trakcie kampanii wyborczej, miała w stosunku do niego wysokie oczekiwania.  Jak widać oczekiwania te zweryfikował już pierwszy miesiąc pełnienia obowiązków przez Burmistrza Jarosława Węgłowskiego.

                                                 Artykuł burmistrza Niemczy

Szanowni Państwo, na ostatnim posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Niemczy, która odbyła się 31 maja 2019 roku, pomimo starań Burmistrza, Radni zablokowali możliwość korzystnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok. (wynik głosowania: głosów za: 4, przeciw: 4, wstrzymujących: 7) Na skutek decyzji części Radnych, opóźniona zostanie realizacja następujących zadań inwestycyjnych, korzystnych dla Niemczy:

– zwiększenie dofinansowania dla mieszkańców Gminy Niemcza kosztów budowy studni wierconych z kwoty 3.500 zł do kwoty 5.000 zł;

– „Przebudowa drogi lokalnej 117501D polegająca na budowie chodnika od miejscowości Kietlin do miejscowości Wilków Wielki” na kwotę 200.000 zł.  Zgodnie z uchwałą nr VII/146/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku nasz projekt został wybrany do  dofinansowania, a wysokość przyznanej dotacji to kwota 150 000 zł;

– zakup wozu bojowego (strażackiego) dla OSP w Przerzeczynie Zdroju na kwotę 200.000 zł, tym samym opóźniając rozpisanie przetargu. Dzięki staraniom otrzymaliśmy dotację na ten cel.;

– „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Niemcza” na kwotę 62.100 zł.

Ponadto projekt w/w uchwały uwzględniał również zwiększenie środków na realizację projektu grantowego „Niemczańska Pozarządówka-organizacja 3 warsztatów edukacyjnych w Niemczy” na łączną kwotę 6.630,69 zł, finansowanego w 98% ze środków UE oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł stanowiących wkład własny w projektach na doposażenie jednostek OSP w sprzęt techniczny w ramach konkursu UMWD pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019″, a także pozostałe zmiany wydatków bieżących związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Należy podkreślić, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych, a to art. 233, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi. Radni po przygotowaniu przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej mogą zgłaszać swoje wnioski na posiedzeniach komisji lub z odpowiednim wyprzedzeniem, przez interpelacje, petycje, wnioski, inicjatywy uchwałodawcze a te z kolei – po ich przyjęciu w głosowaniu – mogą je przedkładać  Burmistrzowi, po to aby wnioski i postulaty – w miarę posiadanych środków budżetowych mogły być realizowane i dochowana była procedura budżetowa.

Kolejnym punktem minionej sesji, do której chcę się odnieść jest wotum zaufania. Od obecnej kadencji  stosuje się art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przewidujący obowiązek burmistrza, przedstawienia raportu do 31 maja o stanie gminy. W dniu 14 maja 2019 roku, stosownie do ustawowego wymogu do Rady Miejskiej w Niemczy wpłynął raport o stanie MiG Niemcza. Raport zawierał podsumowanie działań organu wykonawczego w 2018 roku, w czasie kończącej się VII kadencji samorządu, gdzie burmistrzem był pan Grzegorz Kosowski.

Radni ocenili (nie dając wotum zaufania) obecnego Burmistrza zaledwie tylko za jeden miesiąc włodarzowania (grudzień).

Jako urzędujący od listopada 2018 r. gospodarz Niemczy nie miałem fizycznej możliwości wpływu na sytuację gospodarczą i społeczną gminy w 2018 r.

Ciężko jest oceniać tego typu zachowania, dlatego pozostaje mi tylko zaapelować o przemyślane decyzje, które mogą mieć wpływ na jakość życia naszych mieszkańców.

             Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
         Jarosław Węgłowski

Źródło: UMiG Niemcza

 

Wasze komentarze

Słoma fanie pachnie ha ha ha
piątek, 19.07.2019 22:15 autor:
Ale to prawda,wiec o co chodzi
sobota, 20.07.2019 21:42 autor:
Nie wiemy o co chodzi, przecież to prawda, nie ma...
poniedziałek, 22.07.2019 09:15 autor:
No tak
poniedziałek, 08.07.2019 20:00 autor:
Oczytana?
piątek, 05.07.2019 20:16 autor:
To prawda
niedziela, 07.07.2019 08:59 autor:
Właśnie...
wtorek, 09.07.2019 08:18 autor:
Ci sie obrazili na tamtego, tamten na nich... Dziecinada, w...
poniedziałek, 08.07.2019 15:38 autor: Bielawianin
Jak gmina Niemcza wygląda, czy nowy Burmistrz tak zdążył zniszczyć....
poniedziałek, 08.07.2019 16:40 autor: Bywający często w gminie Niemcza
Wstyd to gdy radni walczą z burmistrzem. Wstyd dla
czwartek, 04.07.2019 14:21 autor: Irena
To przecież on nie napisał, on tylko to podpisał:)
niedziela, 07.07.2019 00:16 autor:
Napisał to ma odpowiedz prosta sprawa bardzo dobrze
czwartek, 04.07.2019 14:34 autor:
A....
poniedziałek, 08.07.2019 19:40 autor:
WSTYD , WSTYD , WSTYD - biedna ta nasza GMINA...
czwartek, 04.07.2019 18:01 autor:
Brawo za ten komentarz!!!!!
piątek, 05.07.2019 23:16 autor: Brawo!
Weglowski powinien to przeczytać.
piątek, 05.07.2019 23:59 autor:
To nic nie da. On nie zrozumie...
sobota, 06.07.2019 10:09 autor:
Spokoju jakiego ?
niedziela, 07.07.2019 08:59 autor:
Cóż to za pytanie . Spokój to spokój . Słowo...
poniedziałek, 08.07.2019 17:53 autor:
Watek o obsłudze prawnej w UM w Niemczy...
piątek, 05.07.2019 16:19 autor: Monika
Dać małpie brzytwę...
piątek, 05.07.2019 20:53 autor:
Rada nie walczy z burmistrzem tylko odpowiada na atak z...
czwartek, 04.07.2019 11:50 autor: mieszkaniec
Daj sobie spokój z tym PO. To żałosne
piątek, 05.07.2019 20:33 autor:
To nie układ chodzi tylko o kłamstwa burmistrza
czwartek, 04.07.2019 12:30 autor:
Dokładnie
czwartek, 04.07.2019 13:10 autor: Tomasz
Brawo Rada MiG. Pokazali, że zależy im na Gminie...
czwartek, 04.07.2019 13:34 autor: Piotr
POstKOmuchy kwicza przed wyborami.
czwartek, 04.07.2019 18:49 autor: Recenzentka
Nie wyzywaj od PiSu bo to żadna ujma
czwartek, 04.07.2019 22:08 autor:
No właśnie. Nie spieramy się o PiS tylko o burmistrza...
piątek, 05.07.2019 16:04 autor: Rysiek z Niemczy
Dla niektórych ujma
piątek, 05.07.2019 20:22 autor:
Oczywiście masz rację ale tylko wtedy gdy przestrzegasz zasad uczciwej...
piątek, 05.07.2019 09:27 autor: Lajkonik z Niemczy
Ten burmistrz to totalna poraźka dla Niemczy! On nic nie...
czwartek, 04.07.2019 21:07 autor: Wyborca
BRAWO!!!!!!
piątek, 05.07.2019 08:09 autor:
Dokładnie. Trafione w samo sedno.
piątek, 05.07.2019 08:49 autor: J
Dać Panu trzeba wotum ale PoŻEGnania.....Cyrk
piątek, 05.07.2019 05:13 autor: Nuyg
ODWoŁaĆ tego praktykanta. Wstyd dla Niemczy
piątek, 05.07.2019 05:09 autor: Buhaas
Prawda
piątek, 05.07.2019 12:28 autor:
Racja!
piątek, 05.07.2019 12:25 autor:
Wstyd to rada i to co robią. Dobę osmieszali w postach...
czwartek, 04.07.2019 13:01 autor: Niemcza
Dobę, czy Tych co na dobie komentowali?
czwartek, 04.07.2019 20:51 autor:
Pewnie post napisał ten od tabako
czwartek, 04.07.2019 21:01 autor:
Wieśka Was boli??
czwartek, 04.07.2019 21:35 autor:
Mówią ze to prawda . Niedługo się dowiemy
czwartek, 04.07.2019 10:56 autor:
Co to ma wspólnego?
czwartek, 04.07.2019 13:14 autor: Haha
Ale jazda ale wstyd i znow Pan W. na świeczniku...
czwartek, 04.07.2019 10:55 autor:
Burmistrz ma rację o jedną głupią lampę na Azaliowej zablokowaliscie...
czwartek, 04.07.2019 13:13 autor: Jesteście śmieszni
Wcale nie prawda, ul. Azaliowa ma kształt litery U i...
czwartek, 04.07.2019 13:28 autor: Sam(a) jesteś śmieszny(a)
racja
czwartek, 04.07.2019 13:30 autor: gość
Dobrze napisane
czwartek, 04.07.2019 14:02 autor: Podrozny
Przegrana w wyborach sklepowa mści się , trudno pogodzić porażkę
czwartek, 04.07.2019 14:16 autor: Laptop oszukany
Wywalić Pana W niech idzie myć kiełbasę, bo do tego...
czwartek, 04.07.2019 14:40 autor: Lucyna
w tym urzędzie to pracują same gbury
czwartek, 04.07.2019 14:57 autor:
Kto zbudował zdania w tym artykule? Ktoś z posredniaka?
czwartek, 04.07.2019 15:07 autor: smoleńska
dokładnie !!! nie zmęczyłem do końca tego "artykułu"
czwartek, 04.07.2019 15:36 autor: NIE STETY
Bob Budowniczy :)
czwartek, 04.07.2019 15:39 autor:
Mam pytanie kiedy w tej najpiękniejszej wsi, odbędą się...
czwartek, 04.07.2019 16:04 autor: Pytający
poniedziałek, 3.8.2020 00:00
wczoraj, 16 godz temu
29
sobota, 1.8.2020 13:40
4
piątek, 31.7.2020 14:00
6
piątek, 31.7.2020 13:26
2
czwartek, 30.7.2020 14:30
74
czwartek, 30.7.2020 13:45
28
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS