Stypendia artystyczne burmistrza Bielawy - skadanie wniosków od 1 września

czwartek, 2.9.2021 11:16 361 0

Stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Bielawa to świadczenie wspierające osoby zajmujące się twórczością artystyczną. Jest wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata na stypendystę oraz formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego. Stypendium ma charakter indywidualny. Jest przyznawane osobą fizycznym wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującą wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym, stale zamieszkującym na terenie Gminy Bielawa.


Stypendia przyznawane są w dziedzinach: sztuki plastyczne, literatura, muzyka, śpiew, film, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), taniec, teatr.

W związku z powyższym, Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie przypomina, że wnioski o przyznanie stypendium artystycznego można składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa w terminie od 1 do 10 września bieżącego roku.


DOKUMENT KTÓRY NALEŻY ZŁOŻYĆ - PONIŻEJ:


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia....................2020 r.

WNIOSEK

o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Bielawa w zakresie twórczości artystycznej

I.     Wypełnia wnioskodawca:

1. Imię i nazwisko

.................................................................................................................................................................

2. Data urodzenia

.................................................................................................................................................................

3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów niepełnoletniego kandydata

.................................................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania

.................................................................................................................................................................

5. Telefon kontaktowy

.................................................................................................................................................................

6. PESEL

.................................................................................................................................................................

7. Nazwa Banku i numer konta, na które będzie przekazywane stypendium

.................................................................................................................................................................

8. Opinia opiekuna artystycznego (nie wymagana dla kandydata pełnoletniego)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

……......................................

opiekun artystyczny

9. Informacja o uczestnictwie (a w szczególności zdobycie tytułu laureata, finalisty) w konkursach, festiwalach i innych imprezach kulturalnych i artystycznych:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

 

……......................................

rodzic/ opiekun prawny/kandydat

Dodaj komentarz

Komentarze (0)