Skorzystaj z mediacji

czwartek, 21.10.2021 17:00 1276

21 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, który ma uświadomić, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej. W związku z tym rozmawiamy z mediatorem Martą Masyk wpisaną na listę mediatorów przy Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansów, listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i Świdnicy.

Mediacje – to działa ?

Myślę, że tydzień mediacji obchodzony w tym roku od 18 do 22 października to doskonały moment na rozmowę o tym czym są mediacje oraz w jakich sytuacjach warto z mediacji skorzystać. Jest to też doskonały moment aby pokazać, że mediacje są skuteczne i faktycznie rozwiązują problemy. Warto podkreślić, że w ostatnim czasie znacząco zwiększyła się ilość osób, które zgłaszają się do mediacji nie tylko stacjonarni ale i online.

Rozmowa o mediacji?

Tak, o mediacjach mówi się coraz częściej, ponieważ rzeczywiście pomagają w rozwiązywaniu spornych sytuacji. O mediacjach mówi się w kontekście alternatywnego sposobu rozwiązywaniu sporów. Organizowane są spotkania, konferencje, których zadaniem jest propagowanie mediacji i rozmowa o mediacjach. Ludzie w trakcie spotkań dowiadują się o korzyściach, jakie dają mediacje, a jest ich naprawdę wiele.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Mediacje to innowacyjne i skuteczne postępowanie, w którym strony dobrowolnie uczestniczą w rozwiązywaniu sporu przy pomocy osoby trzeciej, czyli mediatora. Zawsze podkreślam jedną zasadniczą rzecz – mediacje to forma rozwiązywania sporów, która pozwala zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale przede wszystkim pozwala ograniczyć stres towarzyszący sprawie toczącej się w sądzie. Mediacje pozwalają również doprowadzić do porozumienia skonfliktowane strony w sposób polubowny i akceptowalny przez strony.

Kto korzysta z mediacji

Liczną grupę osób zgłaszających się do mnie na mediacje stanową przedsiębiorcy, którzy chcą osiągnąć porozumienie lub na przykład podpisać ugodę z zatrudnionymi pracownikami czy kontrahentami. Znaczną grupę osób stanową również osoby zgłaszające się po konsultacje i mediacje w kwestiach rodzinnych. Należy pamiętać, że przez ostatnie lata spora część przepisów prawa została uzupełniona o regulacje dotyczące stosowania mediacji . Dlatego też zgłaszają się do mnie osoby chcące rozwiązać swój spór w niemal każdej dziedzinie życia. Mediacje prowadzone są w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych oraz w sprawach administracyjnych. Ostanio również w sprawach ugód pomiędzy bankiem a osobami mającymi kredyty we frankach szwajcarskich.

Jakie standardy obowiązują w procesie mediacji ?

Mediacje opierają się na kilku ważnych zasadach między innymi takich jak: dobrowolność uczestnictwa w mediacjach, swoboda wyboru mediatora, poufność przebiegu mediacji oraz neutralność i bezstronność mediatora.

Trudno zachować obiektywizm podczas mediacji?

Bezstronność mediatora to jedna z podstawowych zasad mediacji. Dlatego bardzo ważne jest aby zachować dystans w procesie mediacji. Mediator zobowiązany jest zachować neutralność wobec stron co oznacza, że nie może narzucać stronom żadnych rozwiązań, a ugoda jest efektem wypracowanym przez same strony. Dla mnie niezachowanie neutralności i bezstronności wobec stron jest jednoznaczne z rezygnacją z prowadzenia mediacji.

Czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na mediacje?

Uważam, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Znikoma świadomość i wiedza społeczeństwa czym są mediacje, jakie korzyści wynikają ze stosowania mediacji oraz kiedy możemy z nich korzystać, to najczęstsze problemy z jakimi się spotkałam. Dlatego uważam, że ważne jest propagowanie mediacji jako metody rozwiązywania sporów. Należy uświadamiać społeczeństwu czym są mediacje. Jednocześnie uważam, że naukę mediacji warto rozpocząć już w wieku szkolnym przez popularyzowanie chociażby mediacji rówieśniczych.

Czyli nauka mediacji od najmłodszych lat?

Tak. Należę do pokolenia, dla którego mediacje to coś stosunkowo nowego, pokolenia dla którego niejednokrotnie podstawą rozwiązania spornej sytuacji jest udanie się z problemem do sądu, gdzie zostanie wskazany winny. Dlatego uważam, że warto jest uczyć dzieci jak radzić sobie w konfliktowych sytuacjach, jak rozwiązywać nieporozumienia korzystając z mediacji, tak aby dla kolejnych pokoleń ten sposób rozwiązywania sytuacji spornych był czymś naturalnym.

Gdzie szukać mediatora ?

Warto wejść np. na stronę Sądów Okręgowych gdzie znajdują się Listy stałych mediatorów bądź na stronę Sądów Rejonowych aby zapoznać się z  informacją o dyżurach mediatorów.