komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 17 kwietnia 2021

Rudolfa, Roberta

Praca w UM Piława Górna

środa, 3.3.2021 10:48 , komentarze: 1 , odsłony: 1259
kategorie artykułu:

Burmistrz Piławy Górnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. oświaty w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe (preferowane: kierunek administracja, prawo, ekonomia),
 5. co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej,
 6. wiedza z zakresu przepisów ( Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej, Ustawa Karta Nauczyciela).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność czytania i interpretowania przepisów,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, komunikatywność,
 4. biegła znajomość obsługi komputera,
 5. preferowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w administracji publicznej lub w oświacie,
 6. wiedza z zakresu przepisów (Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o Samorządzie Gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa  Prawo Zamówień Publicznych),
 7. znajomość programu Windows, MS Office.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw obejmujących działalność jednostek oświatowych,
 2. prowadzenie spraw z zakresu kadr dyrektorów jednostek oświatowych gminy,
 3. monitorowanie i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18,
 4. prowadzenie spraw w zakresie realizacji oświatowych programów rządowych, ( prognozy, wnioski, analizy, raporty, sprawozdania),
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
 6. prowadzenie spraw z zakresu przygotowania zawodowego młodocianych i dofinansowania kosztów ich kształcenia,
 7. administracja  strony  internetowej  Gminy  Piława  Górna  na  platformie  internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
 8. współpraca z organami rządowej administracji zespolonej ( Kuratorium Oświaty, Policja) oraz niezespolonej (RIO, Urząd Skarbowy), w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty,
 9. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego,
 10. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3,
 11. współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych na terenie placówek oświatowych gminy,
 12. podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych (analiza orzeczeń PPP, organizacja zajęć nauczania indywidualnego oraz rewalidacji w placówkach oświatowych gminy),
 13. nadzór nad realizacją w placówkach oświatowych gminy programów wsparcia socjalnego uczniów (stypendia socjalne, dożywianie, wyprawka szkolna, podręcznik szkolny),
 14. prowadzenie spraw w zakresie zwrotu placówkom oświatowym wychowania przedszkolnego, zlokalizowanym na terenie innej gminy kosztów przyznanej dotacji w związku z uczęszczaniem  dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Piława Górna,
 15. przygotowywanie materiałów planistycznych z zakresu oświaty do budżetu gminy,
 16. nadzór i kontrola nad projektami prowadzonymi przez szkoły ze środków zewnętrznych,
 17. sporządzanie wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 18. prowadzenie spraw związanych z kulturą i kulturą fizyczną, w tym sprawy z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej,
 19. prowadzenie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
  -przygotowywanie programu współpracy Gminy Piława Górna  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  -sporządzanie ogłoszeń o konkursie na realizację zadania publicznego,
  -sporządzanie umów o dotacje,
  -merytoryczne kontrole z realizacji dotacji,
  -sporządzanie sprawozdań i rozliczanie z dotacji,
 20. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem żłobka gminnego.

4. Warunki pracy:

Pełny etat (40 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie pracy oświetlone jest światłem dziennym i elektrycznym. Praca w wymuszonej pozycji ciała, siedząca. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.

5.Dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie konkursu wynosi mniej  niż 6%.

6.Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (cv)
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, świadectw pracy,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69  lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Piławie Górnej, 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69 z dopiskiem:

Nabór na stanowisko Podinspektora  ds. oświaty

w terminie do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U  z 2019 r. poz. 1282).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy  informacyjnej Urzędu Miasta.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

UM Piława Górna

 

Wasze komentarze

Dlaczego mnie to nie dziwi? W tym urzędzie jest duża...
środa, 03.03.2021 12:27 autor: mieszkanka PG
piątek, 16.4.2021 14:38
1
piątek, 16.4.2021 11:45
3
czwartek, 15.4.2021 12:55
czwartek, 15.4.2021 09:40
1
czwartek, 15.4.2021 09:30
czwartek, 15.4.2021 09:25
czwartek, 15.4.2021 09:11
1
środa, 14.4.2021 20:00
4
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Mobilna Myjnia Parowa
Mobilna Myjnia Parowa