Praca: podinspektor ds. windykacji i kontroli finansowej

środa, 6.7.2022 07:30 1553 0

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 w związku z art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR DS. WINDYKACJI I KONTROLI FINANSOWEJ w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) bieżąca analiza zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilno - prawnych i podejmowanie działań zmierzających do skutecznej egzekucji przy użyciu wszystkich możliwych środków egzekucyjnych,
2) monitorowanie zaległości zagrożonych przedawnieniem,
3) prowadzenie postępowań windykacyjnych zgodnie z procedurą, aktualnymi przepisami,
4) sporządzanie tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zmian w zakresie wskazania wysokości kwoty wyegzekwowanej w przypadku częściowej wpłaty zobowiązania przez podatnika, zgodnie z dyspozycją podinspektora ds. księgowości podatkowej,
5) opracowywanie wniosków do sądu o wpis hipoteki przymusowej w toku postępowania egzekucyjnego i prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,
6) stosowanie właściwych środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
7) analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązań,
8) odpowiadanie na wnioski i inne pisma w przewidzianej przez prawo formie i treści oraz terminach, niezbędnych w przypadku zgłaszanych przez zobowiązanych, skarg i zarzutów do prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
9) w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, niezwłocznie przekazywanie do Sądu Rejonowego uporządkowanych akt zobowiązanych,
10) w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnej niezwłoczne przekazywanie tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego,
11) współdziałanie z innymi organami podatkowymi, instytucjami oraz jednostkami w zakresie realizowanych zadań,
12) współpraca z innymi organami w zakresie ujawniania majątku zobowiązanego,
13) zgłaszanie wierzytelności Urzędu do sądu, sędziego komisarza, syndyka masy upadłości po ogłoszeniu przez sąd upadłości firmy,
14) i prowadzenie postępowań dotyczących wykonywania obowiązków gminy z tytułu przejęcia zobowiązań spadkowych.
15) przeprowadzanie kontroli finansowych planowych oraz o charakterze doraźnym przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego (min. rzetelności zgłaszanych danych o przedmiocie opodatkowania, kontroli finansowej jednostek organizacyjnych, wykorzystania dotacji);

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście Sekretariacie Urzędu, pok. Nr 14 / I p lub pocztą na adres Urzędu: Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach , ul. T. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w terminie do dnia: 20 lipca 2022 r. do godz. 12.00. Oferty z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu komórkowego należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -PODINSPEKTOR DS. WINDYKACJI I KONTROLI FINANSOWEJ".

Przejdź do ogłoszenia

Kwestionariusz przed zatrudnieniem

UMiG Pieszyce

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)