komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 19 września 2020

Januarego, Konstancji

PRACA - Opiekun

poniedziałek, 3.8.2020 18:29 , odsłony: 879
kategorie artykułu:

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO – OPIEKUN

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru,
 2. wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków,
 3. zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych psychospołecznych dzieci,
 4. wykonywanie wielu zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie). Utrwalanie przy okazji u dziecka nawyków higienicznych oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie.
 5. Czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomaganie przy spożywaniu posiłków.
 6. Prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój dziecka we wszystkich obszarach sfer rozwojowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku, zgodnie z wcześniej przygotowanym planem miesięcznym w rozbiciu na tygodnie.
 7. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 8. Organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.
 9. Zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć.
 10. Dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.
 11. Obserwowanie stanu zdrowia dzieci, zapobieganie zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci. W razie potrzeby udzielanie pierwszej pomocy.
 12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka opiekunka natychmiast zawiadamia rodzica o pogorszonym stanie zdrowia.
 13. W sytuacjach krytycznych zagrażających życiu dziecka wezwanie pogotowia ratunkowego.
 14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a nie objętych zakresem czynności.
 15. Zabezpieczenie środków, przedmiotów lub sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu dziecka.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

       Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
 3. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1.3.Jeżeli osoba, o której mowa w ust.3 pkt 2 lit.a nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

      Wymagania pożądane:

 1. zdolności plastyczne i muzyczne,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. zdolność racjonalnego planowania czasu pracy
 4. umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami
 5. umiejętność pracy zespołowej,
 6. umiejętności organizacyjne

 

III. Cechy osobowości:

 1. odpowiedzialność,
 2. lojalność,
 3. kreatywność
 4. sumienność

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Czas pracy równoważny
 3. Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie.
 1. Umowa o pracę na zastępstwo

 

Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona.
 • Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Oświadczenie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawartych w pkt. II (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg załączonego w naborze wzoru ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg załączonego wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie )
 • Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Żłobka Miejskiego nr 1,w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko - opiekun”

 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2020 r. do  godz. 14.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział
w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie w lipcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

Dyrektor Żłobka

                                                                                                                                          Iwona Życińska

 

 

 

 

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
piątek, 12.2.2016 22:24
czwartek, 10.9.2020 12:05
czwartek, 10.9.2020 09:30
wtorek, 8.9.2020 11:10
sobota, 11.7.2020 00:00
środa, 2.9.2020 09:54
wtorek, 1.9.2020 12:17
wtorek, 25.8.2020 14:12
czwartek, 20.8.2020 10:57
czwartek, 20.8.2020 10:52
czwartek, 13.8.2020 15:58
czwartek, 6.8.2020 11:11
wtorek, 21.7.2020 09:07
piątek, 3.7.2020 09:46
piątek, 29.5.2020 11:53
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY