Powstanie Centrum Usług Społecznych w Pieszycach

poniedziałek, 22.11.2021 10:00 1584 0

1 stycznia 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych. Będzie to pierwsza w województwie dolnośląskim placówka powstała na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

CUS ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowany (usługi „szyte na miarę”). Realizacja usług odbywać się będzie przy ścisłej współpracy lokalnych usługodawców: organów administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej.

- W Pieszycach Centrum Usług Społecznych w Pieszycach powstanie w wyniku przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, dlatego wszystkie zadania realizowane do tej pory przez tą instytucje będą nadal kontynuowane – informuje Agnieszka Koźmińska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dotyczy to zarówno zadań własnych Gminy Pieszyce jak i zadań zleconych przez administracje rządową. Kadrę Centrum Usług Społecznych stanowić będą dotychczasowi pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy przesunięci w ramach porozumień z innych jednostek z terenu Gminy Pieszyce, dlatego pomimo przekształcenia nie planujemy ogłaszać żadnych naborów.

Celem powstania Centrum Usług Społecznych jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczonej w formie niematerialnej czyli właśnie w formie usług społecznych na rzecz osób, rodzin, grup mieszkańców lub ogółu mieszkańców. Zaproponowane mieszkańcom Gminy Pieszyce usługi społeczne będą dostępne dla wszystkich.
Na przestrzeni ostatnich lat formy pomocy i wsparcia realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach, zaczęły przybierać inną formę dominującą. Z pomocy finansowej, w szczególności z uwagi na funkcjonowanie programu 500+, korzysta coraz mniej rodzin. W to miejsce pojawiły się duże potrzeby, m.in. z zakresu poradnictwa i konsultacji specjalistycznych: psychologicznych, rodzicielskich, mediacji, wsparcie prawne, z zakresu pracy z uzależnieniami. Wzrosło zainteresowanie usługami specjalistycznymi dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. W wyniku zmian demograficznych rośnie liczba osób starszych, seniorów wymagających szczególnych form wsparcia środowiskowego.
Ośrodek Pomocy Społecznej potocznie przez niektórych określny mianem „opieki” każdemu kojarzy się z charakterystycznym odbiorą – osobą ubogą, nierzadko uzależnioną od alkoholu, nieporadną. W obawie przez taką właśnie stygmatyzacją część mieszkańców obawia się skorzystać z usług społecznych już dziś proponowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach, choć kwalifikacja do skorzystania z nich nie jest uzależniona od posiadanego dochodu.

Przekształcenie w nową instytucje pozwoli nie tylko formalnie, ale i mentalnie otworzyć się na wszystkich mieszkańców Gminy Pieszyce.
W ramach struktury organizacyjnej pojawią się nowe stanowiska: organizatora społeczności lokalnej, organizatora usług społecznych, koordynatora indywidualnych planów usług społecznych. Program proponowanych usług społecznych zostanie określny po przeprowadzaniu przez Centrum diagnozy potrzeb mieszkańców oraz ich potencjału. W dużym stopniu to sami mieszkańcy zdecydują jakich usług społecznych oczekują, a następnie Rada Miejska przyjmie ustalony program w formie uchwały. Oczywiście uwzględnione zostaną przy tym możliwości finansowe Gminy, zarówno własne, jak i te możliwe do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Istotne przy tym będzie także wykorzystanie potencjału trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych oraz innych mogących pomóc nam i wspierać w realizowanych usługach.
Ważnym zadaniem Centrum Usług Społecznych będzie podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, a w szczególności proponowanie i organizowanie wszelkich form aktywności zmierzających do wzmocnienia więzi społecznych i integracji. Istotnym jest, aby w jednym miejscu można było skupić te wszystkie działania, skoordynować je i w ramach planu sukcesywnie realizować.
Centrum Usług Społecznych może realizować usługi z kilkunastu zakresów - nie tylko pomocy społecznej, polityki prorodzinnej czy wspierania rodziny, ale także m.in. edukacji publicznej, mieszkalnictwa, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska. Stworzenie tej instytucji daje szeroki wachlarz możliwości kształtowania polityki społecznej na terenie Gminy.

Fot.: https://www.prezydent.pl

Źródło: UMiG Pieszyce

Dodaj komentarz

Komentarze (0)