komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

piątek, 15 lutego 2019

Jowity, Faustyna

Piotr Łyżwa - Program Rozwoju Bielawy

środa, 10.10.2018 11:02 , odsłony: 3014
kategorie artykułu:

Program Rozwoju Bielawy


Wybrane, ważniejsze zadania do realizacji w nadchodzącej kadencji:

– zwiększenie zakresu remontów chodników, podwórek, jezdni i klatek schodowych,
– rozszerzenie zakresu pomocy seniorom (również poprzez wolontariat),
– uczynienie z Bielawy miasta bardziej atrakcyjnego dla młodych,
– rozprowadzenie szerokopasmowego internetu,
– budowa trzech rond,
– budowa kolejnych mieszkań komunalnych,
– dbałość o rozwój gospodarczy, wysoki poziom edukacji i kultury w mieście,
– dokończenie zagospodarowania Jeziora Bielawskiego,
– kompleksowe zagospodarowanie Łysej Góry (kolejna, duża atrakcja regionu),
– dokończenie realizacji projektu „Muzeum Włókiennictwa”,
– dalsza modernizacja targowiska miejskiego,
– poprawa czystości powietrza,
– zdecydowana poprawa estetyki miasta. 

Wykorzystanie walorów  geograficznych Bielawy

Najważniejsze zadania inwestycyjne do realizacji w tym zakresie to:

– modernizacja ul. Wysokiej, dokończenie budowy  jezdni i budowa ronda,
– budowa campingu z infrastrukturą dla kamperów,
– dokończenie realizacji projektu Muzeum Włókiennictwa.

Ponadto:

– wyznaczę i oznakuję sieć ścieżek rowerowych łączących Bielawę z okolicznymi miejscowościami z wykorzystaniem dróg polnych,
– nadal będę zabiegał o reaktywowanie Kolejowej Pętli Sowiogórskiej, ułatwiającej dostęp do szlaków turystycznych,
– wykorzystam walory widokowe i przyrodnicze Łysej Góry jako atrakcji turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej regionu,  zgodnie z opracowaną koncepcją,
– opracuję koncepcję zagospodarowania Góry Parkowej  i obszaru akwenu Cegielni,
– będę kontynuował działania w celu przeprowadzenia renowacji wieży widokowej na Kalenicy. 

Bielawa rozwija się gospodarczo

 1. Będę kontynuował działania, aby jeszcze bardziej była wykorzystana Specjalna Strefa Ekonomiczna i teren Bielawskiego Parku Przemysłowego.
 2. Będę rekomendować Radzie Miejskiej stabilną politykę podatkową w celu wspierania przedsiębiorczości.
 3. Będę nadal wspierał przedsiębiorczość. Podejmę działania w kierunku tworzenia Bielawskiego Klastra Gospodarczego.
 4. Będę zabiegał o dobre, partnerskie relacje z lokalnym biznesem poprzez merytoryczne dyskusje i konsultacje dotyczące najważniejszych spraw miasta.
 5. Będę w dalszym ciągu usilnie zabiegał o pozyskanie inwestorów zewnętrznych, skutecznie promując bielawskie tereny inwestycyjne.

Bielawa rozwija się turystycznie i promuje sport

 1. Będę tworzył warunki, aby rozwinęły się usługi hotelarskie i gastronomiczne.
 2. Będę konsekwentnie kontynuował realizację pakietu inwestycji i przedsięwzięć przygotowanych dla terenów wokół Jeziora Bielawskiego.
 3. Będę zabiegać o budowę sztucznego lodowiska w Bielawie (rejon pływalni lub kortów tenisowych).
 4. Będę zabiegał o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę hali sportowej.
 5. Podejmę działania w celu zmodernizowania stadionu, w tym zadaszenia trybun.

 Bielawa miastem  zadbanym, nowoczesnym, ekologicznym, przyjaznym mieszkańcom 

 1. Podejmę starania w celu poprawy komunikacji, zwłaszcza w zakresie: sieci dróg rowerowych umożliwiających bezkolizyjny dojazd do instytucji, atrakcji turystycznych Bielawy oraz pętli trasy rowerowej Bielawa-Dzierżoniów-Pieszyce i wykonania miejsc parkowania dla rowerów.
 2. Będę kontynuował zaplanowane inwestycje miejskie:
  – budowa mieszkań komunalnych,
  – rewitalizacja (w tym remonty klatek schodowych) nieruchomości komunalnych,
  – termomodernizacja, ocieplenie budynków komunalnych,
  – drugi etap modernizacji targowiska,
  – budowa rond (Żeromskiego – Boh. Getta, Grota-Roweckiego – Andersa, Wysoka – Kasztanowa),
  – wraz z samorządem wojewódzkim dokończenie III etapu obwodnicy i doprowadzenie połączenia, kolejowego do Bielawy,
  – rewitalizacja podwórek  i budowa parkingów,
  – program „Więcej zieleni w mieście”,
  – poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlanie ulic.
 3. Będę kontynuował realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 4. Będę kontynuował Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
 5. Podejmę współpracę w zakresie pozyskania środków finansowych na realizację planowanego przez Rząd RP programu głębokiej termomodernizacji zasobów mieszkaniowych i programu zmniejszenia niskich emisji.
 6. Będę kreował rozwój nowoczesnego (komunalnego i w systemie TBS) budownictwa energetycznego o niskich kosztach ogrzewania.
 7. Przygotuję wprowadzenie bardziej ekologicznego i racjonalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem programu Rządu RP w zakresie obniżania opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych.
 8. W zagospodarowaniu przestrzennym Bielawy zaproponuję nowe tereny pod tanie budownictwo mieszkaniowe.
 9. Zbuduję dodatkowe place rekreacyjne wyposażone w urządzenia do rehabilitacji ruchowej,
 10. Będę dążyć do likwidacji barier architektonicznych w mieście w ramach rządowego programu „Dostępność plus”.
 11. Będę zabiegał o zdecydowane zwiększenie estetyki miasta.
 12. W Parku Miejskim uruchomię tężnię solankową oraz zbuduję sanitariat.

Młodzi zostają w mieście

 1. Będę wspierał przygotowanie i realizację programu „Powróć w Sudety” dla absolwentów szkół wyższych.
 2. Będę wspierał programy rozwoju nowoczesnego budownictwa.
 3. Będę wspierał działania w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej i utworzenia systemu dotowania niepublicznych żłobków.
 4. Będę wspierał rodziny wielodzietne, wprowadzając ulgi w dostępie do oświaty, kultury, sportu i rozrywki (Karta Dużej Rodziny).

 Wszechstronny rozwój, wychowanie i wysoki poziom edukacji dzieci i młodzieży

 

1.Dalszy rozwój bazy materialnej szkół, przedszkoli i żłobka (w tym wzrost bezpieczeństwa komunikacji przy tych placówkach).
2.Wspieranie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych oraz z zakresu opieki nad dziećmi młodszymi w szkołach, przedszkolu i żłobku.
3.Wspieranie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej (dzieci – młodzież – seniorzy).
4.Współpraca samorządu z placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie propagowania walorów turystycznych, przyrodniczych, historycznych Bielawy i okolic.
5.Rozwijanie i wspieranie współpracy międzynarodowej placówek oświaty z miastami partnerskimi.
6.Wspieranie idei samorządności (w tym utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego).
7.Inicjowanie działań mających na celu rozwój wolontariatu, nakierowanego w szczególności na seniorów.
8.Wspieranie działań rad rodziców, jako podmiotu mającego wpływ na politykę oświatową realizowaną w szkołach i przedszkolach.
9.Utrzymanie funduszu stypendialnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.
10.Rozszerzenie zakresu funduszu stypendialnego o uczniów uzdolnionych artystycznie.
11.Współpraca z bielawskim rzemiosłem w zakresie kształcenia zawodowego.
12.Wspieranie działania powiatu w zakresie edukacji. 

 W Bielawie rozwija się energetyka odnawialna

 1. Będę wspierał przygotowanie i pozyskiwanie środków pomocowych i realizację projektów związanych z instalacją ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych do ciepłej wody, instalacją cichych mini siłowni, pomp ciepła do ogrzewania i ciepłej wody .
 2. Rozpoznam możliwość budowy małej hydroelektrowni szczytowej na Jeziorze Bielawskim.

 

Bielawa przyjaznym miastem dla osób starszych, bezpiecznym, sprzyjającym integracji międzypokoleniowej

 1. Podejmę kontynuację i realizację szeregu programów dla seniorów , m.in.: Biblioteka dla Seniora, Taksówka dla seniora, Wiadomości Seniora, Punkt Informacji 60+, Centrum Inicjatyw Senioralnych, „Aktywny Senior”, Karta Seniora”.
 2. Podejmę ponownie starania zorganizowania nocnej i świątecznej pomocy medycznej, w nagłych przypadkach.
 3. Będę wspierał projekty mające na celu zwiększenie dostępności rehabilitacji w warunkach domowych dla pacjentów ciężko chorych.
 4. Będę wspierał realizacje programów pomocy osobom uzależnionym.
 5. Będę wspierał realizację programu wsparcia inicjatyw lokalnych.
 6. Będę nadal wspierać działalność Uniwersytetu Trzeciego WiekuPolskiego Związku Emerytów i Rencistów i Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.
 7. Będę stwarzał jak najlepsze warunki do współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi (w tym klubami i związkami sportowymi), parafiami naszego miasta, związkami wyznaniowymi, Spółdzielnią Mieszkaniową, środowiskiem medycznym, szkołami i innymi instytucjami.
 8. Będę nadal dbał o szeroki wachlarz imprez kulturalnych, społecznych i sportowych.
 9. Dostosuję do aktualnie zgłaszanych potrzeb i oczekiwań mieszkańców, zakres monitoringu miejskiego i pracy Straży Miejskiej.

 Racjonalna i odpowiedzialna polityka finansowa

 1. Będę nadal rozważnie gospodarował publicznymi pieniędzmi.
 2. Będę preferował głównie takie inwestycje, które nie będą generowały wysokich kosztów utrzymania.
 3. Będę konsekwentnie dążył do dalszego zmniejszenia zadłużenia miasta.
 4. Będę inwestował w przedsięwzięcia przynoszące dochody.
 5. Będę usilnie zabiegał o środki zewnętrzne, zwłaszcza z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a także na realizację projektów współfinansowanych przez rząd RP.
 6. Zapewnię mieszkańcom wpływ na wydatkowane przez miasto pieniądze poprzez Budżet Obywatelski.

 Współpraca z sąsiednimi gminami, powiatem, województwem i rządem RP
Współpraca międzynarodowa

 1. Będę współpracować z innymi gminami i powiatem w celu rozwoju społeczno-gospodarczego (w tym zwłaszcza remontów dróg i komunikacji).
 2. Będę zabiegał o wspólną promocję i jednolite oznakowanie drogowe, ułatwiające dojazd do okolicznych zabytków i atrakcji turystycznych w regionie .
 3. Będę współdziałał przy utworzeniu szybkiego połączenia kolejowego z Wrocławiem, a także o przywrócenie dobrej komunikacji z Wałbrzychem, Świdnicą i Kłodzkiem.
 4. Będę rozwijał współpracę w ramach Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.
 5. Będę współpracował z powiatem i sąsiednimi gminami w zakresie edukacji, lokalnej komunikacji, opieki społecznej i ochrony zdrowia.
 6. Będę zabiegał o kontynuację międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży.
 7. Będę kontynuował regionalne i międzynarodowe inicjatywy wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców.

 

Szanowni Mieszkańcy Bielawy!

Jestem pewien, że realizacja tego Programu przyczyni się do dalszego rozwoju naszego miasta, do sukcesu Bielawy, dlatego zachęcam Państwa do jego poparcia i aktywnego udziału w realizacji.

 

Z wyrazami szacunku 
Piotr Łyżwa

 

 

dzisiaj, 19 godz temu
czwartek, 14.2.2019 12:30
65
środa, 13.2.2019 14:00
13
środa, 13.2.2019 07:30
2
wtorek, 12.2.2019 14:00
57
wtorek, 12.2.2019 07:00
30
poniedziałek, 11.2.2019 13:00
44
niedziela, 10.2.2019 22:53
11
niedziela, 10.2.2019 14:45
piątek, 8.2.2019 08:48
piątek, 8.2.2019 09:15
12
czwartek, 7.2.2019 11:00
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Yes Home
Yes Home
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Tomograf3D
Tomograf3D
Restauracja RETRO
Restauracja RETRO
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ