Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych maszyn rolniczych, urządzeń oraz samochodów

środa, 1.12.2021 17:02 1298

Ogłoszenie

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o. o. w Gilowie 120A, 58-230 Niemcza ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż używanych maszyn rolniczych, urządzeń technicznych oraz samochodów osobowych:

L. p.

Nazwa sprzętu

Rok
produkcji

Cena wywoławcza
[zł]

Wadium

Numer fabryczny/
rejestracyjny 

Miejsce
postoju

1.

Siewnik do kukurydzy Amazone ED601K

2002

20 100,00

2 010,00

202608

Gilów

2.

Rozsiewacz nawozu Amazone ZA-M1501

2013

10 400,00

1 040,00

106731

Gilów

3.

Ciągnik rolniczy Ursus C360

1977

5 600,00

560,00

WBZ040P

Gilów

4.

Samochód osobowy KIA

2001

1 000,00

100,00

DDZ61TW

Gilów

5.

Przyczepa samozbierająca Kobzarenko – model PT 24

2018

42 400,00

4 240,00

909064

Gilów

6.

Ciągnik rolniczy Fendt Vario 936 Profi

2008

130 600,00

13 060,00

DDZ10M6

Gilów

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w godzinach 800 - 1500 od poniedziałku do piątku. Informacje na temat sprzedawanych maszyn i warunkach przetargu można uzyskać pod numerami telefonów 509 568 243 oraz 885 214 555.

  1. Oferty należy składać osobiście lub wysyłać na adres Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. Gilów 120A, 58-230 Niemcza do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 13ºº. Za datę złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do biura Spółki.
  1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa”.
  1. Wadium w walucie polskiej w wysokości określonej w ogłoszeniu, osobno na każdą pozycję, należy wpłacić nie później niż do 13.12.2021 r. na rachunek bankowy nr 40 1090 2301 0000 0005 9000 0295 lub gotówką w kasie spółki. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy Spółki.
  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:

a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, siedziba i adres, telefon, status prawny),

b) oryginał lub potwierdzony notarialne odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,

c) określenie przedmiotu zakupu,

d) oferowaną cenę nabycia – wyrażoną w złotych polskich i warunki jej zapłaty,

e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzętu,

f) dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz. 11ºº.
  1. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania z przetargu wymienionych maszyn i urządzeń bez podania przyczyn.