Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych maszyn rolniczych, urządzeń i samochodów

poniedziałek, 23.5.2022 13:22 1443

Ogłoszenie

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o. o. w Gilowie 120A, 58-230 Niemcza ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż używanych maszyn rolniczych, urządzeń technicznych oraz samochodów osobowych

L. p.

Nazwa sprzętu

Rok
produkcji

Cena
wywoławcza
[zł]

Wadium

Numer fabryczny/
rejestracyjny

Miejsce
postoju

1.

Stacja odpajania cieląt CF 500 de Laval wraz z dozownikami dodatków w proszku – 2 szt.

2014

26 900,00

2 700,00

-

Gilów

2.

Przyczepa samozbierająca Kobzarenko – model PT 24

2018

43 000,00

4 300,00

909064

Gilów

3.

Kombajn zbożowy z hederem i stołem do rzepaku New Holland CX8070

2008

234 500,00

23 450,00

301632011

Gilów

4.

Brona talerzowa DAL-BO AXR-H 500

2007

24 200,00

2 400,00

71055

Gilów

5.

Prasa zwijająca do słomy Krone Round Pack Multi Cut 1550

2010

24 500,00

2 450,00

806572

Gilów

6.

Przetrząsacz do traw KRONE KWT 7, 70/6x7

2007

13 500,00

1 350,00

732030

Gilów

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w godzinach 800 - 1500 od poniedziałku do piątku. Informacje na temat sprzedawanych maszyn i warunkach przetargu można uzyskać pod numerami telefonów 509 568 243 oraz 885 214 555.

 1. Oferty należy składać osobiście lub wysyłać na adres Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. Gilów 120A, 58-230 Niemcza do dnia 9 czerwca 2022 r. do godz. 13ºº. Za datę złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do biura Spółki.
 1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa”.
 1. Wadium w walucie polskiej w wysokości określonej w ogłoszeniu, osobno na każdą pozycję, należy wpłacić nie później niż do 9.06.2022 r. na rachunek bankowy nr 40 1090 2301 0000 0005 9000 0295 lub gotówką w kasie spółki. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy Spółki.
 1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:
  a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, siedziba i adres, telefon, status prawny),
  b) oryginał lub potwierdzony notarialne odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika,
  c) określenie przedmiotu zakupu,
  d) oferowaną cenę nabycia – wyrażoną w złotych polskich i warunki jej zapłaty,
  e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzętu,
  g) dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godz. 11ºº.
 1. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania z przetargu wymienionych maszyn i urządzeń bez podania przyczyn.