komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Piotra, Małgorzaty

NABÓR na stanowisko pielęgniarki w żłobku

piątek, 8.1.2021 12:46 , odsłony: 749
kategorie artykułu:

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERŻONIOWIE OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI

 

 1. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

1)          stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

2)          stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi

3)          obserwowanie dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia,

4)          wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka, zawiadamianie rodziców,

5)          udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

6)          utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek lub porad,

7)          kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka,

8)          prowadzenie wymaganej dokumentacji,

9)          prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci,

10)       współudział w planowaniu jadłospisu,

11)      czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie, pomaganie przy spożywaniu posiłków,

12)      prowadzenie apteczki,

13)      kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru,

14)      wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków,

15)      zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych  dzieci,

16)      wykonywanie wielu zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, utrwalanie przy  okazji u dziecka nawyków higienicznych oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie,

17)      pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi,

18)      zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

19)      organizowanie  zabaw i spacerów na świeżym powietrzu,

20)      w przypadku  wystąpienia objawów chorobowych u dziecka zawiadamianie rodziców.

21)      w sytuacjach krytycznych zagrażających życiu dziecka wezwanie pogotowia ratunkowego.

22)      zabezpieczenie środków, przedmiotów lub sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu dziecka,

23)      wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a nie objętych zakresem czynności.

 

 1. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne:

1)        Wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie:  pielęgniarka, położna oraz prawo wykonywania zawodu lub położnej

Wymagania pożądane:

1)       umiejętność pracy w zespole,

2)       zdolność racjonalnego planowania czasu pracy,

3)       umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami,

4)       umiejętności organizacyjne,

5)       odporność na stres

 

 1. Cechy osobowości:

1)          odpowiedzialność,

2)          lojalność,

3)          kreatywność

4)          sumienność

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat lub ½ etatu
 3. Czas pracy równoważny
 4. Miejsce pracy: Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie
 5. Umowa o pracę na okres 6 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza  dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 • Oświadczenie kandydata, że  nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona.
 • Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Oświadczenie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg załączonego w naborze wzoru ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg załączonego wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie i na stronie )
 •  Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

 

Oferty należy składać w sekretariacie  Żłobka Miejskiego nr 1,w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na stanowisko -pielęgniarka”

 lub za pośrednictwem poczty na adres: Żłobek Miejski nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2021 r. do  godz. 14.00

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział
w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie w grudniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

                                                                                                                                                                    Iwona Życińska
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1
w Dzierżoniowie

 

 

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
piątek, 15.1.2021 12:55
środa, 13.1.2021 10:33
poniedziałek, 11.1.2021 15:18
poniedziałek, 14.12.2020 12:00
czwartek, 7.1.2021 14:59
wtorek, 5.1.2021 19:13
wtorek, 5.1.2021 12:24
piątek, 12.2.2016 22:24
czwartek, 31.12.2020 10:31
sobota, 1.9.2018 14:25
sobota, 9.5.2020 12:12
wtorek, 21.7.2020 09:07
środa, 11.5.2016 10:11
piątek, 30.1.2015 22:45
sobota, 7.1.2017 13:54
poniedziałek, 5.1.2015 13:08
poniedziałek, 5.1.2015 12:42
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar