komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

piątek, 22 lutego 2019

Marty, Malgorzaty

Nabór na stanowisko głównego księgowego OSiR-u

poniedziałek, 3.12.2018 19:26 , komentarze: 6 , odsłony: 1430
kategorie artykułu:

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z dnia 18.122008r. Nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z dnia 27.03.2009r. Nr 50, poz. 398 ).

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE

Ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w wymiarze 1/1 etatu

 

Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw

publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa

przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

- znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy

o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy

o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków,

ubezpieczeń społecznych oraz płacowych,

- biegła obsługa komputera.

- Spełnienie jednego z poniższych warunków:

1) ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych

wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych

studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i

posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej

i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

3) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu

księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowe wymagania:

- biegła obsługa programów komputerowych w tym programu

„Rewizor Nexo” oraz „Subiekt Nexo” i przesyłu elektronicznego,

- umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra

organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego

podnoszenia swoich kwalifikacji,

- doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego lub głównego

księgowego w jednostce budżetowej będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

- Sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola

dokumentów;

- Bieżące , prawidłowe i terminowe prowadzenie księgowości oraz

sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i

sprawozdawczości budżetowo -finansowej;

- Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej jednostki zgodnie z

obowiązującymi zasadami;

- Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;

- Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych

przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a

w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów

(dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania

inwentaryzacji;

- Dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zmian;

- Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania

budżetu;

- Dokonywanie kontroli wewnętrznej, nadzorowanie i rozliczanie

inwentaryzacji majątku jednostki, nadzorowanie rozliczania płac i

innych należności pracowniczych;

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV).

  2. List motywacyjny.

  3. Kserokopia dowodu osobistego

  4. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej).

  5. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

  6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych kursach szkoleniach).

  7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.

  8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

  9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

  10. Pisemne oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dziennik Ustaw z dnia 10 maja 2018 poz.1000

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

Konkurs na Głównego Księgowego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie”

w sekretariacie Ośrodka Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1,

58-200 Dzierżoniów,

Termin składania dokumentów upływa dnia 17.12.2018r. o godz. 14:00,

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniów oraz na tablicy informacyjnej OSiR w Dzierżoniowie i na stronie internetowej www.hotelosir.pl

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor OSiR w Dzierżoniowie

mgr Robert Gulka

 

 

 

Wasze komentarze

Praca do następnych wyborów.
środa, 05.12.2018 11:15 autor:
Musi być kozioł ofiarny
wtorek, 04.12.2018 13:34 autor:
A co z panią Magdą?
poniedziałek, 03.12.2018 23:11 autor:
To jest nabór do OSiR Dzierżoniów
wtorek, 04.12.2018 09:06 autor:
Czystki po wyborach?
poniedziałek, 03.12.2018 22:29 autor:

dzisiaj, 3 godz temu
dzisiaj, 3 godz temu
dzisiaj, 3 godz temu
wczoraj, 12 godz temu
2
wczoraj, 20 godz temu
4
czwartek, 21.2.2019 09:47
czwartek, 21.2.2019 00:35
czwartek, 21.2.2019 00:20
czwartek, 21.2.2019 00:05
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Tomograf3D
Tomograf3D
Restauracja RETRO
Restauracja RETRO
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna